کلیدواژه‌ها = "شرکت های دانش بنیان نوپا"
ارزیابی عملکرد تجاری سازی فناوری شرکت های دانش بنیان نوپا بر پایه روش بهترین- بدترین فازی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 129-159

10.22104/jtdm.2019.3167.2096

حسین شیرازی؛ غلام رضا هاشم زاده خوراسگانی؛ رضا رادفر؛ تقی ترابی