کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی تأییدی
تحلیل ساختاری نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک با تأکید قابلیت‌‌های پویا

دوره 10، شماره 4، اسفند 1401

10.22104/jtdm.2023.5477.2968

علی اعتمادی فرد؛ سید کمال طبائیان؛ عباس خمسه


شناسایی چالش‌ها و کاستی‌های موجود در مسیر سیاست‌گذاری برای توسعه صنعت محتوای دیجیتال در ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 81-106

10.22104/jtdm.2021.4510.2647

سید حبیب اله طباطبائیان؛ پیام حنفی زاده؛ حامد حاجی میرزائی؛ گلایول ٌصفوی جهرمی