کلیدواژه‌ها = تفکر داده‌محور
طراحی مدل نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری ایران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401

10.22104/jtdm.2023.5002.2826

جواد رادسعید؛ احمد ودادی؛ جلال حقیقت منفرد