کلیدواژه‌ها = سامانه‌ها و محصولات پیچیده
مدلی برای توسعه قابلیت یکپارچه‌سازی در پروژه‌های محصول پیچیده براساس یادگیری فناوری

دوره 10، شماره 3، آذر 1401

10.22104/jtdm.2023.5677.3023

الهام ذره پرور شجاع؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ سیدسروش قاضی نوری