ارائه مدل عوامل سازمانی مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در زیست بوم کسب‌وکارهای دیجیتالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسـلامی، تهـران، ایـران.

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و فناوری های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

درسال‌های اخیر، پارادایم «نوآوریِ باز» به‌شدت مورد توجه شرکت‌های نوآور قرارگرفته و استفاده از راهکارهای آن همچون سرمایه‌گذاری خطرپذیر و جمع‌سپاری، تبدیل به بخشی از مدل کسب‌وکار چنین شرکت‌هایی شده است. اما موفقیت این  کسب‌وکارها در نوآوری باز، نیازمند توجه به عواملی است که یک سازمان را به‌­سوی موفقیت در پیاده‌سازی این نوع از نوآوری رهنمون می‌سازد. با­این­ وجود، توجه کمی در پیشینه تحقیق به‌ویژه در ایران به عوامل سازمانی مؤثر بر موفقیت کسب‌وکارهای دیجیتالی در نوآوری باز شده است‌. از این‌رو مطالعه حاضر قصد دارد تا با اجرای یک مطالعه میدانی در زیست­ بوم کسب‌وکارهای دیجیتالی، مهم‌ترین عوامل مؤثر سازمانی بر موفقیت نوآوری باز در این کسب وکارها را شناسایی کند‌. بدین‌منظور پس از مرور جامع پیشینه‌ی تحقیق و شناسایی اولیه عوامل مؤثر، پیمایشی در میان کسب‌وکارهای دیجیتالی و صاحب‌نظران این حوزه اجرا شد و داده‌های حاصل با استفاده از روش‌های تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی مورد تجزیه ­و­تحلیل قرار گرفتند‌. یافته‌های تحقیق نشان ‌می‌‌دهد که مدل کسب‌وکار، هوشمندی کسب‌وکار، فرایندهای داخلی و مدیریتی و شبکه‌سازی، به عنوان عوامل سازمانی، به‌ترتیب بیشترین تأثیر را بر موفقیت نوآوری باز در زیست ­بوم کسب‌وکارهای دیجیتالی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Organizational Factors Affecting the Success of Open Innovation in the Digital Business Ecosystem of Iran

نویسندگان [English]

  • Erfan HajiAkhoondi 1
  • Gholamreza Hashemzadeh 2
  • Alireza Booshehri 3
1 Ph.D. in Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Faculty Member, Department of Industrial Management, Faculty of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, ،Tehran, Iran.
3 Faculty Member, Faculty of Management and Soft Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In recent years, the open innovation paradigm has been highly regarded by leading and innovative companies, and the use of its solutions, such as venture capital and crowd funding, has become part of the business model of such companies. Digital businesses as the main origin of start-ups (as well as startups) and also due to the high level of technology and knowledge and extensive use of IT-based infrastructure are highly interested and prone to implement open innovation strategies. But the success of these businesses in open innovation requires attention to the factors that lead an organization to succeed in implementing open innovation. However, little attention has been paid in the research background, especially in Iran, to the organizational factors affecting the success of digital businesses in innovation. Therefore, the present study intends to identify the most important organizational factors affecting the success of open innovation in these businesses by conducting a field study in the digital business ecosystem. For this purpose, after a comprehensive review of the research background and initial identification of effective factors, a survey was conducted among digital businesses and experts in this field and the obtained data were analyzed using heuristic factor analysis and confirmatory factor analysis. Were located. The research findings show that business model, business intelligence, internal and managerial processes and networking are the organizational factors that have the greatest impact on the success of open innovation in the digital business ecosystem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crowdfunding
  • strategy
  • innovation intermediaries
  • exploratory and confirmatory factor analysis
Albano, M. (2016). The Adoption of open innovation practices in global firms [Doctoral dissertation, University of Milan-Bicocca].  https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/131541/185283/phd_unimib_742068.pdf
Bacon, E., Williams, M. D., & Davies, G. H. (2019). Recipes for success: Conditions for knowledge transfer across open innovation ecosystems. International Journal of Information Management, 49, 377-387. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.07.012
Bagherinejad, J., MirkazemiMood, M., & Sadeghzadeh, R. (2021).  Open innovation and its deployment in electronics industries [In Persian]. National Research Institute For Science Policy (NRISP)
Chesbrough, H. W. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Boston. USA.
Eiteneyer, N., Bendig, D., & Brettel, M. (2019). Social capital and the digital crowd: Involving backers to promote new product innovativeness. Research Policy, 48(8), 103744. https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.01.017
Ettlinger, N. (2017). Open innovation and its discontents. Geoforum, 80, 61-71. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.01.011
Fabrício Jr, R. D. S., da Silva, F. R., Simões, E., Galegale, N. V., & Akabane, G. K. (2015). Strengthening of open innovation model: Using startups and technology parks. IFAC-PapersOnLine, 48(3), 14–20. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.06.051
 Gassmann, O., Enkel, E., & Chesbrough, H. (2010). The future of open innovation. R&D Management40(3), 213-221. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2010.00605.x
Geisser, S. (1974). A predictive approach to the random effect model. Biometrika, 61(1), 101-107. https://doi.org/10.1093/biomet/61.1.101
Haghighat, A. (2017). Presenting a model for prioritizing factors affecting open innovation using Dimtel's method [In Persian]. Roshd-e-Fanavari, 13(51), 8-15. https://dorl.net/dor/20.1001.1.17355486.1401.18.72.7.2
Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications.
Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing theory and Practice, 19(2), 139-152. https://doi.org/10.2753/mtp1069-6679190202
Hajiakhoondi, E., Hashemzadeh Khorasgani, G., & Boushehri, A. (2020). Identify the major factors affecting the success of open innovation in the digital knowledge-based business ecosystem [In Persian]. Industrial Management Journal of Tehran University, 12(2), 344-372. https://doi.org/10.22059/imj.2020.312769.1007796
Jamali, G. (2016). Analysing open innovation dimension based on information technology developement in knowledge-based firms [In Persian]. Journal of Information Technology Management, 8(3), 519-54. https://doi.org/10.22059/jitm.2016.57370
Javid, G., & Bagherinejad, J. (2012). The relationship between the process of open innovation and the ability to attract companies [In Persian].  Roshd-e-Fanavari  31(8), 53-61. https://dorl.net/dor/20.1001.1.17355486.1391.8.31.6.9
Kokshagina, O., Le Masson, P., & Bories, F. (2017). Fast-connecting search practices: On the role of open innovation intermediary to accelerate the absorptive capacity. Technological Forecasting and Social Change120, 232-239. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.02.009
Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel psychology28(4), 563-575. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x
Lopes, A. P. V. B. V., & de Carvalho, M. M. (2018). Evolution of the open innovation paradigm: Towards a contingent conceptual model. Technological Forecasting and Social Change132, 284-298. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.02.014
Lyu, Y., He, B., Zhu, Y., & Li, L. (2019). Network embeddedness and inbound open innovation practice: The moderating role of technology cluster. Technological Forecasting and Social Change144, 12-24. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.03.018
Mortara, L., Napp, J. J., Slacik, I., & Minshall, T. (2009). How to implement open innovation: Lessons from studying large multinational companies. University of Cambridge, IFM. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3572308/mod_resource/content/1/1-COIN.pdf
Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). McGraw-Hill.
Oliveira, M. G., & Toaldo, A. M. M. (2015). New times, new strategies: Proposal for an additional dimension to the 4 P's for e-commerce dot-com. JISTEM-Journal of Information Systems and Technology Management12(1), 107-124. https://doi.org/10.4301/s1807-17752015000100006
Pazhouhesh Jahromi, A. (2018). The effect of inbound open innovation on the business model of knowledge-based companies [In Persian]. Rahyaft Journal, 28(69), 29-40. https://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13640.html
Popa, S., Soto-Acosta, P., & Martinez-Conesa, I. (2017). Antecedents, moderators, and outcomes of innovation climate and open innovation: An empirical study in SMEs. Technological Forecasting and Social Change, 118, 134-142. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.02.014
Porter, A. L. (2007). Tech mining to drive open innovation. PICMET ’07 - 2007 Portland International Conference on Management of Engineering & Technology, 1-13. https://doi.org/10.1109/picmet.2007.4349402
Prince Kwame Senyo, Kecheng Liu, John Effah (2019). Digital business ecosystem: Literature review and a framework for future research. International Journal of Information Management 47 , 52–64. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.01.002
Ramezanpour Nargesi, Gh., Davari, A., Afrasyabi, R., & ZargaranYazd, B. (2014). The effect of internal and external factors on open innovation [In Persian]. Journal of Technology Development Management, 2(1), 29-46. https://doi.org/10.22104/jtdm.2015.135
Sivam, A., Dieguez, T., Ferreira, L. P., & Silva, F. J. G. (2019). Key settings for successful open innovation arena. Journal of Computational Design and Engineering6(4), 507-515. https://doi.org/10.1016/j.jcde.2019.03.005
Uenoyama, T. (2013). Panasonic's collaborative R&D for a better life in a better world. Panasonic [video]. YOUTUBE. https://www.youtube.com/watch?v=_SX4Ps2_IC4.
Veugelers, M., Bury, J., & Viaene, S. (2010). Linking technology intelligence to open innovation. Technological Forecasting and Social Change, 77(2), 335-343. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2009.09.003
Yang, Q., Kherbachi, S., Hong, Y. S., & Shan, C. (2015). Identifying and managing coordination complexity in global product development project. International Journal of Project Management, 33(7), 1464-1475. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.06.011
Zhu, X., Xiao, Z., Dong, M. C., & Gu, J. (2019). The fit between firms’ open innovation and business model for new product development speed: A contingent perspective. Technovation86-87, 75-85. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2019.05.005
de Zubielqui, G. C., Fryges, H., & Jones, J. (2019). Social media, open innovation & HRM: Implications for performance. Technological Forecasting and Social Change, 144, 334–347. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.07.014