شناسایی ابعاد و مولفه‌های تاثیرگذار بر انتقال فناوری با تمرکز بر تحول دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر انتقال فناوری و به‌کارگیری فناوری‌های تحول دیجیتال جهت سهولت و تسریع فرآیند انتقال، از موضوعات مهمی است که می‌تواند سازمان‌ها را به تصمیم‌گیری صحیح‌تر در این زمینه سوق دهد. با توجه به شکاف مطالعاتی که در این حوزه وجود دارد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه‌های تاثیرگذار بر انتقال فناوری با تمرکز بر تحول دیجیتال، صورت گرفت و به روش فراترکیب سندلوسکی و بارسو و با مرور نظام‌مند 42 مقاله مرتبط از بین 312مقاله اولیه انجام شد. مقاله‌های نهایی براساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. روایی پژوهش برطبق معیارهای ورود به بررسی، برگزاری جلسات با اعضای تیم پژوهش، استفاده از یک متخصص و ممیزی کل فرایند برای اجماع نظری تایید شد. پایایی نیز از طریق برنامه مهارت‌های ارزیابی انتقادی تایید گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد عوامل تاثیرگذار بر انتقال فناوری با تمرکز بر تحول دیجیتال شامل 7بُعد و 61مولفه است که عبارتنداز: بُعد "گزینش و اکتساب فناوری"، بُعد "انطباق فناوری"، بُعد "جذب فناوری"، بُعد "بهره برداری فناوری"، بُعد "توسعه و بهبود فناوری"، بُعد "اشاعه فناوری" و بُعد "یادگیری و نوآوری". از مدل ارائه شده این پژوهش می‌توان درراستای انتقال فناوری با تمرکز بر تحول دیجیتال در ایران و سایر کشورهای درحال توسعه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Influential Dimensions and Components of Technology Transfer with a focus on digital transformation

نویسندگان [English]

 • Arezoo Zamany 1
 • Abbas Khamseh 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Faculty Member, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Identifying factors affecting technology transfer and using digital transformation technologies to ease and accelerate the transfer process are salient issues that can lead organizations to make more correct decisions in this field. The present research aims to identify the factors affecting technology transfer, focusing on digital transformation. The study applied the meta-synthesis method of Sandelowski and Barroso. It conducted a systematic review. From 312 articles, 42 papers were selected, based on the inclusion criteria. The research validity was confirmed according to the inclusion criteria; holding meetings by the research team, and employing an auditor to inspect the whole process. The research reliability was also confirmed by the Critical Appraisal Skills Program. Findings showed that, in the context of digital transformation, the factors influencing the process of technology transfer include seven dimensions and 61 components. These dimensions are 1-technology selection and acquisition, 2-technology adaptation, technology absorption, 3-technology exploitation, 4 technology development, 5-technology dissemination, and 6-learning and innovation. The model presented can be used to transfer technology in the context of digital transformation in Iran and other developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technology transfer
 • Digital transformation
 • Technology acquisition
 • Industry 4.0
 • Meta-synthesis
 • تاریخ دریافت: 0-363 فروردین 781
 • تاریخ بازنگری: 0-258 فروردین 781
 • تاریخ پذیرش: 0-207 فروردین 781
 • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1401