شناسایی ابعاد و مولفه‌های تاثیرگذار بر انتقال فناوری با تمرکز بر تحول دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر انتقال فناوری و به‌کارگیری فناوری‌های تحول دیجیتال جهت سهولت و تسریع فرآیند انتقال، از موضوعات مهمی است که می‌تواند سازمان‌ها را به تصمیم‌گیری صحیح‌تر در این زمینه سوق دهد. با توجه به شکاف مطالعاتی که در این حوزه وجود دارد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه‌های تاثیرگذار بر انتقال فناوری با تمرکز بر تحول دیجیتال، صورت گرفت و به روش فراترکیب سندلوسکی و بارسو و با مرور نظام‌مند 42 مقاله مرتبط از بین 312مقاله اولیه انجام شد. مقاله‌های نهایی براساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. روایی پژوهش برطبق معیارهای ورود به بررسی، برگزاری جلسات با اعضای تیم پژوهش، استفاده از یک متخصص و ممیزی کل فرایند برای اجماع نظری تایید شد. پایایی نیز از طریق برنامه مهارت‌های ارزیابی انتقادی تایید گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد عوامل تاثیرگذار بر انتقال فناوری با تمرکز بر تحول دیجیتال شامل 7بُعد و 61مولفه است که عبارتنداز: بُعد "گزینش و اکتساب فناوری"، بُعد "انطباق فناوری"، بُعد "جذب فناوری"، بُعد "بهره برداری فناوری"، بُعد "توسعه و بهبود فناوری"، بُعد "اشاعه فناوری" و بُعد "یادگیری و نوآوری". از مدل ارائه شده این پژوهش می‌توان درراستای انتقال فناوری با تمرکز بر تحول دیجیتال در ایران و سایر کشورهای درحال توسعه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Influential Dimensions and Components of Technology Transfer with a focus on digital transformation

نویسندگان [English]

  • Arezoo Zamany 1
  • Abbas Khamseh 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Identifying factors affecting technology transfer and using digital transformation technologies to ease and accelerate the transfer process are salient issues that can lead organizations to make more correct decisions in this field. The present research aims to identify the factors affecting technology transfer, focusing on digital transformation. The study applied the meta-synthesis method of Sandelowski and Barroso. It conducted a systematic review. From 312 articles, 42 papers were selected, based on the inclusion criteria. The research validity was confirmed according to the inclusion criteria; holding meetings by the research team, and employing an auditor to inspect the whole process. The research reliability was also confirmed by the Critical Appraisal Skills Program. Findings showed that, in the context of digital transformation, the factors influencing the process of technology transfer include seven dimensions and 61 components. These dimensions are 1-technology selection and acquisition, 2-technology adaptation, technology absorption, 3-technology exploitation, 4 technology development, 5-technology dissemination, and 6-learning and innovation. The model presented can be used to transfer technology in the context of digital transformation in Iran and other developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology transfer
  • Digital transformation
  • Technology acquisition
  • Industry 4.0
  • Meta-synthesis
Abdul Samadi, M. (2019). Identifying and prioritizing the factors affecting technology transfer in the direction of sustainable development (Case study: Iranian food industry) [In Persian]. Master Thesis. Damavand Institute of Higher Education.
Agarwal, R., Gao, G., DesRoches, C., & Jha, A. K. (2010). Research Commentary: The Digital Transformation of Healthcare: Current Status and the Road Ahead. Information Systems Research, 21(4), 796–809. http://www.jstor.org/stable/23015646
Åkesson, M., Sørensen, C., & Eriksson, C. I. (2018). Ambidexterity under digitalization: A tale of two decades of new media at a Swedish newspaper. Scandinavian Journal of Management, 34(3), 276–288. https://doi.org/10.1016/j.scaman.2018.06.004
Alias, N., Al-Rahmi, W. M., Yahaya, N., & Al-Maatouk, Q. (2018). Big data, modeling, simulation, computational platform and holistic approaches for the fourth industrial revolution. International Journal of Engineering & Technology, 7(4), 3722–3725. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.21244
Amadi-Echendu, J., & Mulamula, G. (2010). A case study on technology transfer, capacity building and sustainable developement. Conference: Technology Management for Global Economic Growth (PICMET), 2010 Proceedings of PICMET '10.
Andriole, S. J., Cox, T., & Khin, K. M. (2017). The innovator’s imperative: Rapid technology adoption for digital transformation. Boca Raton, US: CRC Press.
Anim-Yeboah, S., Boateng, R., Odoom, R., & Kolog, E. A. (2020). Digital transformation process and the capability and capacity implications for small and medium enterprises. International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation (IJEEI), 10(2), 26-44. https://EconPapers.repec.org/RePEc:igg:jeei00:v:10:y:2020:i:2:p:26-44
Camarinha-Matos, L., Fornasiero, R., Ramezani, J., & Ferrada, F. (2019). Collaborative networks: A pillar of digital transformation. Applied Sciences, 9(24), 5431. https://doi.org/10.3390/app9245431
Capitani, G. (2018). CIO’s: Drivers or Followers of Digital Transformation? In CIOs and the Digital Transformation (pp. 69-83). USA: Springer, Cham.
Chiesa, V. (2007). R&D strategy and organization. London: Imperial College Press
Critical Appraisal Skills Programme. (2018). CASP Checklist: 10 Questions to Help You Make Sense of a Qualitative Research. Retrieved from https://casp-uk.net/wp-content/uploads/2018/01/CASP-Qualitative Checklist-2018.pdf
Caputo, A., Fiorentino, R., & Garzella, S. (2019). From the boundaries of management to the management of boundaries: Business processes, capabilities and negotiations. Business Process Management Journal, 25(3), 391–413. https://doi.org/10.1108/ BPMJ-11-2017-0334
Cetindamar, D., Daim, T.U., Beyhan, B., & Basoglu, N. (2013). Strategic Planning Decisions in the High-Tech Industry. VI, 259 p. 71 illus., 6 illus. in color.
De Haes, S., Caluwe, L., Huygh, T., & Joshi, A. (2020). A roadmap towards governing digital transformation. In Governing Digital Transformation (pp. 5-23). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30267-2_2
Ebert, C., & Duarte, C. H. (2018). Digital transformation, in IEEE Software, 35(4), 16-21. https://doi.org/10.1109/MS.2018.2801537.
Ferreira, J. J. M., Fernandes, C. I., & Ferreira, F. A. F. (2020). Technology transfer, climate change mitigation, and environmental patent impact on sustainability and economic growth: A comparison of European countries. Technological Forecasting and Social Change, 150, 119770.  https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119770 
Ferreira, J., Fernandes, C., & Ratten, V. (2019). The effects of technology transfers and institutional factors on economic growth: evidence from Europe and Oceania. The Journal of Technology Transfer, 44(5), 1505-1528. https://doi.org/10.1007/s10961-019-09730-3
Fichman, R. G., Dos Santos, B. L., & Zheng, Z. (Eric). (2014). Digital innovation as a fundamental and powerful concept in the information systems curriculum. MIS Quarterly, 38(2), 329-A15. https://www.jstor.org/stable/26634929
Garzoni, A.De Turi, I.Secundo, G., & Del Vecchio, P. (2020). Fostering digital transformation of SMEs: a four levels approach. Management Decision, 58(8), 1543-1562. https://doi.org/10.1108/MD-07-2019-0939
GEM. (2019). Global Entrepreneurship Monitor. Retrieved January 26, 2017, from http://www.gemconsortium.org/
Habib, G., Sharma, S., Ibrahim, S., Ahmad, I., & Qureshi, S. (2022). Blockchain technology: benefits, challenges, applications, and integration of blockchain technology with cloud computing. Future Internet, 14, 341. https://doi.org/10.3390/fi14110341
Haghayeghi, S. Z. (2018). Identifying and ranking the key factors of success in technology transfer based on the gray AHP approach (Case study: Mehrkam Pars Company) [In Persian]. Master Thesis. Damavand Ershad Institute.
Hamburg, I. (2019). Implementation of a digital workplace strategy to drive behaviour change and improve competencies. In Strategy and Behaviors in the Digital Economy. IntechOpen.
Han, H., & Trimi, S. (2022). Towards a data science platform for improving SME collaboration through Industry 4.0 technologies. Technological Forecasting and Social Change, 174, 121242, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121242.
Heavin, C., & Power, D. J. (2018). Challenges for digital transformation – towards a conceptual decision support guide for managers. Journal of Decision Systems, 27:sup1, 38- 45, https://doi.org/10.1080/12460125.2018.1468697
Horlacher, A. (2016). Co-Creating Value-the Dyadic CDO-CIO Relationship during the Digital Transformation. Twenty-Fourth European Conference on Information Systems (ECIS), Istanbul, Turkey (pp. 1-11).
Houshangi, A. (2014). Identification of decision-making components affecting the choice of technology transfer method in the Iranian electricity industry [In Persian]. Master Thesis. University of Tehran.
Iroegbu U. F., Du, R., Hira, B., Iroegbu, I. P., & Chia, E. T. (2017). Technology transfer in construction and management: A case for Nigeria construction and management sectors, CSCanada. DOI:10.3968/9184
Ismail, M. H., Khater, M., & Zaki, M. (2017). Digital business transformation and strategy: What do we know so far? Cambridge Service Alliance, 10. https://cambridgeservicealliance. eng.cam.ac.uk/resources/Downloads/Monthly%20Papers/2017NovPaper_Mariam.pdf
Jafari-Sadeghi, V., Dutta, D. K., Ferraris, A., & Del Giudice, M. (2020). Internationalisation business processes in an under supported policy contexts: Evidence from Italian SMEs. Business Process Management Journal, 26(5), 1055–1074. https://doi.org/10.1108/BPMJ-03-2019-0141.
Jafari-Sadeghi, V., Garcia-Perez, A., Candelo, E., & Couturier, J. (2021). Exploring the impact of digital transformation on technology entrepreneurship and technological market expansion: The role of technology readiness, exploration and exploitation. Journal of Business Research, 124, 100–111. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.11.020
Jerrentrup, R. (2020). Digital transformation in SMEs—Lean management+ Industry 4.0. In German and Chinese Contributions to Digitalization, 31-37. Springer Gabler, Wiesbaden.
Junge, A. N., & Straube, F. (2020). Sustainable supply chains – digital transformation technologies’ impact on the social and environmental dimension. Procedia Manufacturing, 43, 736–742. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.110
Khakbaz, S. (2018). Identify and rank the factors affecting technology transfer in road construction projects [In Persian]. Master Thesis. Eyvanekey University.
Khamseh, A., Farahanifar, F., & Forouzan Mehr, M. (2020). Technology transfer process management [In Persian]. Sarafraz Publication.
Khamseh, A., & Kazemi, A. (2015). Evaluation and ranking of factors affecting the success of technology transfer process with local model in road construction and mining machinery companies (Case study: HEPCO) [In Persian]. Sixth International Conference on Economics, Management and Engineering Sciences Belgium, International Center for Academic Communication.
Khamseh, A., & Azadi, A. (2011). Assessment of technology transfer process and determining the best practices for technology transfer by AHP model; Case study: Azarab industry [In Persian]. Roshd -e- Fanavari, 26 (7), 1-10.
Kraus, S., Palmer, C., Kailer, N., Kallinger, F. L., & Spitzer, J. (2019). Digital entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. https://doi.org/10.1108/IJEBR-06-2018-0425
Kumar, S., Luthra, S., Haleem, A., Mangla, S. K., Garg, D. (2015). Identification and evaluation of critical factors to technology transfer using AHP approach. International Strategic Management Review, 3, (1–2), 24-42, https://doi.org/10.1016/j.ism.2015.09.001
Langer, A. M., & Yorks, L. (2018). Strategic Information Technology: Best Practices to Drive Digital Transformation. John Wiley & Sons.
Makkonen, M., Frank, L., & Koivisto, K. (2017). Age differences in technology readiness and its effects on information system acceptance and use: the case of online electricity services in Finland. Bled 2017: Proceedings of the 30th Bled eConference. Digital Transformation: From Connecting Things to Transforming Our Lives, ISBN 978-961-286-043-1.
Mazurkiewicz, A., & Poteralska, B. (2017). Technology transfer barriers and challenges faced by R&D organisations. Procedia Engineering, 182, 457-465. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.03.134
Mehrabi, A. (2017). The identification and ranking factors affecting the transfer of technology in the textile industry [In Persian]. Journal of Textile Science and Technology, 6(3), 45-54.
Niemand, T., Rigtering, J.P., Kallmünzer, A., Kraus, S., & Maalaoui, A. (2021). Digitalization in the financial industry: A contingency approach of entrepreneurial orientation and strategic vision on digitalization.', European management journal., 39(3), 317-326. https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.04.008
Noori, F., Delangizan, S., Rezaee, B. (2021). The employment effect of technology transfer methods: A systematic review [in Persian]. Journal of Entrepreneurship Development, 14(2), 341-360. https://doi.org/10.22059/jed.2021.312036.653485
OECD. (2019). Organisation for Economic Co-operation and Development. Retrieved from https://www.oecd.org/.
Pirvan, C. I., Dedehayir, O., & Le Fever, H. (2019). Industry platforms as facilitators of disruptive IoT innovations. Journal of Technology Management & Innovation, 14(3), 18–28. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-27242019000300018 
Pramanik, H. S., Kirtania, M., & Pani, A. K. (2019). Essence of digital transformation—Manifestations at large financial institutions from North America. Future Generation Computer Systems, 95, 323–343. https://doi.org/10.1016/J.FUTURE.2018.12.003
Radfar, R., & Khamseh, A. (2016). Technology Management: A Comprehensive Approach to Technology, Innovation and Commercialization [In Persian]. Sarafraz Publications.
Razavi, M. R., & Sabeti, M. (2010). Identify the Critical Factors for Success in Information Technology Transfer in Iranian Organizations [In Persian]. The age of management, 4, 16-17.
Rocha, C. F., Quandt, C. O., Deschamps, F., & Philbin, S. (2022). R&D collaboration strategies for industry 4.0 implementation: A case study in Brazil. Journal of Engineering and Technology Management, 63, 101675. https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2022.101675
Sadeghi Marznaki, Y., Khamseh, A., & Hosseini Shakib, M. (2022) A system dynamics approach for investigating technology transfer capacities in Iranian polymer pipe and fittings industry. Technology Analysis & Strategic Management, DOI: 10.1080/09537325.2022.2037544
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. New York: Springer Publishing Company.
Sarvari, P., Ustundag, A., Cevikcan, E., Ihsan K., & Selcuk C. (2018). Technology roadmap for Industry 4.0. In Industry 4.0: Managing the digital transformation, 95-103. Springer, Cham.
Schumann, M., Leye, S., & Popov, A. (2015). Virtual reality models and digital engineering solutions for technology transfer. Applied Computer Systems, 17(1), 27–33. https://doi.org/10.1515/acss-2015-0004
Štemberger, M. I., Erjavec, J., Manfreda, A., & Jaklič, J. (2019). Patterns of approaches to digital transformation: An institutional arrangements perspective. Economic and Business Review, 21(3), 467-492. https://doi.org/10.15458/ebr.93
Stich, V., Gudergan, G., & Zeller, V. (2018). Need and solution to transform the manufacturing industry in the age of Industry 4.0–a capability maturity index approach. Working Conference on Virtual Enterprises, 33-42. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99127-6_3
Tajudeen, F. P., Jaafar, N. I., & Sulaiman, A. (2019). External technology acquisition and external technology exploitation: The difference of open innovation effects. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 5(4), 97. https://doi.org/10.3390/joitmc5040097
Tolboom, I. H. (2016). The impact of digital transformation. (Master thesis, Delft University of Technology, Faculty of Technology, Policy and Management) retrieved from http: resolver.tudelft.nl.uuid:d1d6f874-abc1-4977-8d4e-4b98d3db8265, 2016
Tran, B. X., Nghiem, S., Sahin, O., Vu, T. M., Ha, G. H., Vu, G. T., Pham, H. Q., Do, H. T., A Latkin, C., & Tam, W. (2019). Modeling research topics for artificial intelligence applications in medicine: Latent dirichlet allocation application study. Journal of Medical Internet Research, 21(11), e15511. https://doi.org/10.2196/15511
WDI. (2019). World Bank. Retrieved June 5, 2018, from http://data.worldbank. org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CA.
Yousif, M. (2016). Manufacturing and the cloud. IEEE Cloud Computing, 3(4), 4–5. https://doi.org/10.1109/MCC. 2016.77
Youssef, A., Boubaker, S., Omri, A., 2018. Entrepreneurship and sustainability: the need for innovative and institutional solutions. Technological Forecasting and Social Change, 129, 232–241. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.11.003
Zhu, K., Dong, S., Xu, S. X., & Kraemer, K. L. (2006). Innovation diffusion in global contexts: Determinants of post-adoption digital transformation of European companies. European Journal of Information Systems, 15(6), 601–616. https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.30006