مدل تعالی پارک‌های علم و فناوری: مبتنی بر بستر زیست‌بوم نوآوری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

در دو دهه اخیر شاهد رشد کمی پارک‌های علم و فناوری و تاثیرات مثبت آن ها بوده ایم.هم‌اکنون با توجه به بلوغ مفهومی و کمی پارک‌های علم و فناوری در کشور، نیازمند ارتقا و توسعه کیفی این بازیگران در زیست بوم نوآوری هستیم.هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل تعالی پارک‌های علم و فناوری ایران با هدف توسعه نقش آفرینی شرکت های مستقر در اقتصاد دانش بنیان می باشد.مطالعه پیش رو با استفاده از رویکرد کیفی و با اتکا بر فلسفه تفسیری نمادین به دنبال استخراج چیستی مدل تعالی پارک‌های علم و فناوری در ایران است.در این راستا از استراتژی تئوری داده بنیاد به منظور تبیین استقرایی نظریه استفاده شده است.داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساخت‌یافته با 21 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در زیست‌بوم نوآوری و از طریق نمونه گیری نظری تا رسیدن به نقطه اشباع نظری جمع آوری شده است.نتایج پژوهش نشان می دهند که پارک‌های علم و فناوری در ایران بیشترین ویژگی‌های مربوط به نسل اول و دوم پارک‌ها را دارند و در راستای تعالی می بایست به سمت پارک‌هایی با ویژگی نسل سوم و چهارم(ویژگی‌هایی مانند بهبود رفاه جوامع محلی، دارا بودن تیم‌های مدیریت حرفه‌ای، شکل‌دهی شهر دانش، مناطق ویژه نوآوری و پارک‌های دیجیتال)حرکت کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of Excellence of Science and Technology Parks: Based on the Context of Iran's Innovation Ecosystem

نویسندگان [English]

  • Ata Harandi 1
  • Vahid Mohammadi 1
  • Reza Dadfar 2
  • Payvand Mirzaeian Khamseh 3
1 Research Fellow of National Research Institute for Science Policy (NRISP), Tehran, Iran.
2 Research Fellow of National Research Institute for Science Policy (NRISP), Tehran, Iran.
3 Ph.D. Student of Marketing Management, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Science and technology parks are established to develop a knowledge-based economy since they play a significant role in developing the ecosystem of innovation. In the last two decades, we are witnessing a quantitative surge of science and technology parks in Iran, Now, we need to improve and develop the quality of this important player in the ecosystem of innovation. From the perspective of 1404, a significant contribution is considered for the knowledge-based economy in the national GDP. Currently, this share is very insignificant; less than one percent. The main goal of this research is to design an excellent model of science and technology parks in Iran with the aim of developing the role of companies based in the knowledge-based economy. The present study, using a qualitative approach and relying on symbolic interpretative philosophy, seeks to extract the essence of the excellence model of science and technology parks in Iran. In this regard, the grounded theory strategy has been used to explain the theory's induction. The data was collected through semi-structured interviews with 21 academic and executive experts in the innovation ecosystem and through theoretical sampling until the theoretical saturation point was acheived. The results of the research show that science and technology parks in Iran have the most characteristics of the first and second generation parks, and to excel,they should move towards developing the features of the third and fourth generation (features such as improving the welfare of local communities, having professional management teams, shaping the knowledge city, special innovation zones and digital parks).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Technology Parks
  • Innovation Ecosystem
  • Science and Technology Park Generations
  • Innovation clusters
Agogué, M., Berthet, E., Fredberg, T., Le Masson, P., Segrestin, B., Stoetzel, M., ... & Yström, A. (2017). Explicating the role of innovation intermediaries in the “unknown”: A contingency approach. Journal of Strategy and Management, 10(1), 19-39. https://doi.org/10.1108/JSMA-01-2015-0005
Albahari, A., Pérez-Canto, S., Barge-Gil, A., & Modrego, A. (2017). Technology Parks versus Science Parks: Does the university make the difference? Technological Forecasting and Social Change, 116, 13-28. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.11.012
Aliahmadi, A., Sadeghi, M. E., Nozari, H., Jafari-Eskandari, M., & Najafi, S. E. (2015). Studying key factors to creating competitive advantage in science Park. In Proceedings of the ninth international conference on management science and engineering management (pp. 977-987). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-47241-5_82
Bellavista, J., & Sanz, L. (2009). Science and technology parks: habitats of innovation: introduction to special section. Science and Public Policy, 36(7), 499-510. https://doi.org/10.3152/030234209X465543
Clark, J., Huang, H. I., & Walsh, J. P. (2010). A typology of ‘innovation districts’: what it means for regional resilience. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3(1), 121-137. https://doi.org/10.1093/cjres/rsp034
Conlon, C., Timonen, V., Elliott-O’Dare, C., O’Keeffe, S., & Foley, G. (2020). Confused about theoretical sampling? Engaging theoretical sampling in diverse grounded theory studies. Qualitative Health Research, 30(6), 947-959. https://doi.org/10.1177/1049732319899139
Cosgrave, E., Arbuthnot, K., & Tryfonas, T. (2013). Living labs, innovation districts and information marketplaces: A systems approach for smart cities. Procedia Computer Science, 16, 668-677. https://doi.org/10.1016/j.procs.2013.01.070
Davoudi, S. M. M., Fartash, K., Zakirova, V. G., Belyalova, A. M., Kurbanov, R. A., Boiarchuk, A. V., & Sizova, Z. M. (2018). Testing the mediating role of open innovation on the relationship between intellectual property rights and organizational performance: a case of science and technology park. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(4), 1359-1369. https://doi.org/10.29333/ejmste/83651
Díez-Vial, I., Fernández-Olmos, M. Knowledge spillovers in science and technology parks: how can firms benefit most? J Technol Transf 40, 70–84 (2015). https://doi.org/10.1007/s10961-013-9329-4
Dost, M., Badir, Y. F., Sambasivan, M., & Umrani, W. A. (2020). Open-and-closed process innovation generation and adoption: Analyzing the effects of sources of knowledge. Technology in Society, 62, 101309. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101309
Entezari, Y. (2015). Building knowledge-based entrepreneurship ecosystems: Case of Iran. Procedia-social and behavioral sciences, 195, 1206-1215. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.242
Esmaeilpoorarabi, N., Yigitcanlar, T., Kamruzzaman, M., & Guaralda, M. (2020). How does the public engage with innovation districts? Societal impact assessment of Australian innovation districts. Sustainable Cities and Society, 52, 101813. https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101813
Etzkowitz, H. (2006). The new visible hand: an assisted linear model of science and innovation policy. Science and public policy, 33(5), 310-320. https://doi.org/10.3152/147154306781778911
Fartash, K., Khayyatian Yazdi, M. S., Moradian, M., Saremi, M. S., & Mohseni Kiasari, M. (2020). A Framework for Evaluating Tarbiat Modares University Science and Technology Park Tenants Using Action Research Method. Journal of Technology Development Management, 8(3), 151-184. (In Persian). https://doi.org/10.22104/jtdm.2021.4580.2680
Franco-Leal, N., Camelo-Ordaz, C., Fernandez-Alles, M., & Sousa-Ginel, E. (2019). The entrepreneurial ecosystem: Actors and performance in different stages of evolution of academic spinoffs. Entrepreneurship Research Journal, 10(2), 20180228. https://doi.org/10.1515/erj-2018-0228
Gursel, A. (2014). Science and technology parks and university collaborations. Periodicals of Engineering and natural Sciences, 2(2). http://dx.doi.org/10.21533/pen.v2i2.41
Haji Shamsaei, A., Nooshinfard, F., & Babalhavaeji, F. (2017). Identifying qualitative factors affecting the production and distribution of information and knowledge in science and technology parks of Iran. Journal of Information Technology Management, 9(2), 253-276. (In Persian). https://doi.org/10.22059/jitm.2017.61418
Hansson, F. (2007). Science parks as knowledge organizations–the “ba” in action? European Journal of Innovation Management, 10(3), 348-366. https://doi.org/10.1108/14601060710776752
Hansson, F., Husted, K., & Vestergaard, J. (2005). Second generation science parks: from structural holes jockeys to social capital catalysts of the knowledge society. Technovation, 25(9), 1039-1049. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2004.03.003
Harandi, A., & Fatemi, Z. (2020, September). Identifying the Restrictive Factors of Strategic Plan’s Execution of Technology in Order to Modelling. In ECIE 2020 15th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (p. 280). Academic Conferences limited. https://doi.org/10.34190/EIE.20.211
Heshmati, A., & Dibaji, S. M. (2019). Science, technology, and innovation status in Iran: main challenges. Science, Technology and Society, 24(3), 545-578. https://doi.org/10.1177/0971721819873192
Huang, X., Ma, L., Li, R., & Liu, Z. (2020). Determinants of innovation ecosystem in underdeveloped areas—take nanning high-tech zone in western china as an example. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6(4), 135. https://doi.org/10.3390/joitmc6040135
Kanani, M., Goodarzi, M. (2017). Fostering New Technology-Based Firms in Iran: Inspiration of World Models in Solving Domestic Challenges. In: Soofi, A., Goodarzi, M. (eds) The Development of Science and Technology in Iran. Palgrave Macmillan, New York. https://doi.org/10.1057/978-1-137-57257-8_3
Katzy, B., Turgut, E., Holzmann, T., & Sailer, K. (2013). Innovation intermediaries: a process view on open innovation coordination. Technology Analysis & Strategic Management, 25(3), 295-309. https://doi.org/10.1080/09537325.2013.764982
Khashei, V., & Harandi, A. (2015). Explaining Strategic Control Model in Weight Industry: Discourse Exploration Using Grounded Theory Strategy. Journal of strategic management studies, 6(22), 61-80. (In Persian). 20.1001.1.22286853.1394.6.22.3.9
Khazdoozi, L., & Ghazinori, S. (2020). Two Technology Parks in Shiraz: Two Different Paradigms. Science and Technology Policy Letters, 10(4), 37-52. (In Persian). 20.1001.1.24767220.1399.10.4.1.8
Kim, H. M. (2013). Science and technology park as regional innovation platform: A case of Chungnam Techno Park, Korea. In Technopolis: Best Practices for Science and Technology Cities (pp. 387-404). London: Springer London. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-5508-9_21
Kirkels, Y., & Duysters, G. (2010). Brokerage in SME networks. Research Policy, 39(3), 375-385. https://doi.org/10.1016/j.respol.2010.01.005
Kyoung-Joo, L., & Eun-Young, K. (2018). A leadership competency model of science and technology parks: the case of Chungbuk Techno Park in Korea. Journal of technology management & innovation, 13(4), 105-114. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-27242018000400105
Link, A. N., & Scott, J. T. (2015). Research, science, and technology parks. The Chicago handbook of university technology transfer and academic entrepreneurship, 168-187. https://bryan.uncg.edu/wp-content/uploads/2018/02/11-22.pdf
Löfsten, H., & Lindelöf, P. (2002). Science Parks and the growth of new technology-based firms—academic-industry links, innovation and markets. Research policy, 31(6), 859-876. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(01)00153-6
Lyra, R. M., & Almeida, M. F. L. (2018, June). Measuring the performance of Science and Technology Parks: a proposal of a multidimensional model. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1044, No. 1, p. 012042). IOP Publishing. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1044/1/012042
Masood, Z., Hoda, R., & Blincoe, K. (2020). Real world scrum a grounded theory of variations in practice. IEEE Transactions on Software Engineering, 48(5), 1579-1591. https://doi.org/10.1109/TSE.2020.3025317
Mohammadi, V., & Jafarpanah, I. (2014). Marketing strategies in knowledge-based companies of ict services. J. Mgmt. & Sustainability, 4, 199. https://doi.org/10.5539/jms.v4n3p199
Möller, K., & Halinen, A. (2017). Managing business and innovation networks—From strategic nets to business fields and ecosystems. Industrial Marketing Management, 67, 5-22. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.09.018
Mora-Valentín, E. M., Ortiz-de-Urbina-Criado, M., & Nájera-Sánchez, J. J. (2018). Mapping the conceptual structure of science and technology parks. The Journal of Technology Transfer, 43(5), 1410-1435. https://doi.org/10.1007/s10961-018-9654-8
Murat, I., & Baki, B. (2011). Antecedents and performance impacts of product versus process innovation: Empirical evidence from SMEs located in Turkish science and technology parks. European Journal of Innovation Management, 14(2), 172-206. https://doi.org/10.1108/14601061111124885
Neirotti, P., & Paolucci, E. (2015). Innovation intermediaries as agents for SMEs' organisational learning: a case study on the UCLA's global access program. International Journal of Technology Intelligence and Planning, 10(3-4), 294-317. https://doi.org/10.1504/IJTIP.2015.070850
Neirotti, P., & Paolucci, E. (2015). Innovation intermediaries as agents for SMEs’ organisational learning: a case study on the UCLA’s global access program. International Journal of Technology Intelligence and Planning, 10(3/4), 294. https://doi.org/10.1504/IJTIP.2015.070850
Pancholi, S., Yigitcanlar, T., Guaralda, M., Mayere, S., Caldwell, G. A., & Medland, R. (2020). University and innovation district symbiosis in the context of placemaking: Insights from Australian cities. Land Use Policy, 99, 105109. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105109
Poonjan, A., Andersen, P. D., & Tanner, A. N. (2020). Foresight for science and technology parks in a smart specialisation context. In ISPIM Conference, The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) (pp. 1-14). https://www.proquest.com/openview/1864a53a07ec01c793fc47f7e878c918/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1796422
Pyka, A., Scharnhorst, A. (2009). Introduction: Network Perspectives on Innovations: Innovative Networks – Network Innovation. In: Pyka, A., Scharnhorst, A. (eds) Innovation Networks. Understanding Complex Systems. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-92267-4_1
Rahmanseresht, H., & Harandi, A. (2017). Designing Corporate Governance Strategic Control Model with using Classic Grounded Theory Strategy. Public Management Researches, 10(37), 29-58. (In Persian). https://doi.org/ 10.22111/jmr.2017.3677
Razavi Hajiagha, S. H., Ahmadzadeh Kandi, N., Amoozad Mahdiraji, H., Jafari-Sadeghi, V., & Hashemi, S. S. (2022). International entrepreneurial startups' location under uncertainty through a heterogeneous multi-layer decision-making approach: evidence and application of an emerging economy. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 28(3), 767-800. https://doi.org/10.1108/IJEBR-05-2021-0387
Razmi, Z., MirzaeianKhamseh, P., & Soltani Tajabadi, M. (2023). A grounded theory approach and the relational paradigm on designing a brand equity model. Journal of Business Management Perspective, 21(51), 184-217. (In Persian). https://doi.org/10.52547/jbmp.2023.230585.1461
Sadeghi, M. E., & Sadabadi, A. A. (2015). Evaluating science parks capacity to create competitive advantages: Comparison of Pardis Technology Park and Sheikh Bahaei Science and Technology Park in Iran. International journal of innovation and technology management, 12(06), 1550031. https://doi.org/10.1142/S0219877015500315
Staszków, M., Puślecki, Ł., & Trapczyński, P. (2017). Development of science and technology parks in Poland: Opportunities for new modes of cooperation in the biopharmaceutical industry. Managing Global Transitions, 15(1), 23-41. https://doi.org/ 10.26493/18s4-693s.15.23-41
Vásquez-Urriago, Á. R., Barge-Gil, A., & Rico, A. M. (2016). Science and technology parks and cooperation for innovation: Empirical evidence from Spain. Research Policy, 45(1), 137-147. https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.07.006
Xiaohui, Y., Junyu, R., Chaolin, G., Xiaodong, S., Xiyu, L., Jun, C., & Liang, W. (2021). Innovation Districts in Beijing: Evolution, Distribution, and Development Mechanisms. In Chinese Urban Planning and Construction: From Historical Wisdom to Modern Miracles (pp. 275-299). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65562-4_13
Yan, M. R., Chien, K. M., Hong, L. Y., & Yang, T. N. (2018). Evaluating the collaborative ecosystem for an innovation-driven economy: A systems analysis and case study of science parks. Sustainability, 10(3), 887. https://doi.org/10.3390/su10030887