تاثیر شبکه های نوآوری مشترک بر عملکرد توسعه محصول جدید: نقش میانجی قابلیت نوآوری و تعدیلگری قابلیت دوسوتوانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

چکیده

با توجه به تغییر و تحولات در صنعت، تکنولوژی و خواستههای مشتریان، توجه به توسعه محصول جدید و عملکرد موفق آن بیش از پیش ضرورت یافته است و تمرکز بر آن میتواند از مزیت رقابتی سازمانها به حساب آید. صاحبان صنعت همواره به دنبال سهم بیشتری از بازار هستند و در این راستا توسعه محصول و برنامهریزی برای آن میتواند آنها را در این امر یاری رسانند. شرکتها قادر به استفاده از ایدههای داخلی و خارجی برای توسعه محصولات خود هستند و شکلگیری شبکههای نوآوری مشترک بعنوان فضایی برای تسهیل در انتقال، کسب و به اشتراکگذاری دانش میتواند متغیری تاثیرگذار بر توسعه محصول جدید باشد. مقاله حاضر به دنبال تبیین روابط با هدف بررسی تأثیر شبکههای نوآوری مشترک بر عملکرد توسعه محصول جدید، با توجه به نقش میانجی نوآوری و تعدیلگری دوسوتوانی میباشد که در 56 شرکت دانشبنیان در پارک علم و فناوری استان قزوین انجام گرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی با استراتژی پیمایشی می‌باشد که از روش مدل سازی معادلات ساختاری به‌منظور تحلیل داده‌ها استفاده ‌شده است. نتایج به‌دست‌ آمده حاکی از تأثیر مثبت و معنادار شبکههای نوآوری مشترک بر عملکرد توسعه محصول جدید با توجه به نقش میانجی نوآوری و تعدیلگری دوسوتوانی میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Collaborative Innovation Networks on New Product Development Performance: The Mediating Role of Ability Innovation and the Moderating Role of Ambidexterity

نویسندگان [English]

 • Hassan Goodarzvand 1
 • Mostafa Ebrahimpour Azbari 2
 • Mahmoud Moradi 2
 • masoud parsa 1
1 University of Guilan
2 University of Guilan
چکیده [English]

Due to increasing changes in industry, technology and customers' demand, it is very essential to consider the development of new products in order to gain an advantage over other competitors. Since the companies always seek to capture more market shares, development of new products can help them to come to this objective. Companies are able to use internal and external ideas to develop their products. The formation of collaborative innovation networks can be regarded as a platform to facilitate the transfer, acquisition and sharing of knowledge which can be an important factor in the development of a new product. In this study, 56 knowledge-based companies in Qazvin Science and Technology Park is considered so as to investigate the impact of collaborative innovation networks on the performance of development of new products with respect to the mediating role of innovation capacity and ambidexterity. This research is a practical one with survey strategy that employs the structural equation method in order to analyze the data. The obtained results indicate a positive and significant effect of collaborative innovation networks on the performance of development of new products with respect to the mediating role of innovation capacity and ambidexterity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Innovation networks
 • Innovation
 • New Product Development
 • Ambidexterity
 • تاریخ دریافت: 07 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 03 مهر 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 03 مهر 1402