تأثیر مقررات زیست‌محیطی بر رفتار نوآورانه تکنولوژیکی سبز با میانجی‌گری قصد فناوری سبز نوآورانه در شرکت مدیران خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجو دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

این مطالعه با تکیه بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده و با هدف تأثیر مقررات زیست‌محیطی بر رفتار نوآورانه تکنولوژیکی سبز با میانجی‌گری قصد فناوری سبز نوآورانه در شرکت مدیران خودرو انجام شده است. رفتار نوآورانه تکنولوژیکی سبز به رفتار نوآورانه تکنولوژیکی، فرایند پاک و رفتار نوآوری محصول سبز تقسیم شده است. مقررات زیست‌محیطی نیز دارای دو بعد مقررات محیطی فرماندهی و کنترل و مقررات زیست‌محیطی انگیزشی می باشد. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت مدیران خودرو می باشد که شامل 3100 مدیر و کارمند می باشد. از طریق فرمول کوکران تعداد نمونه اماری 342 نفر تخمین زده شده است. برای بررسی فرضیه های تحقیق از روش معادلات ساختاری با نرم افزارPLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد مقررات زیست محیطی تأثیر قابل توجهی بر فناوری سبز نوآورانه دارد و می تواند سبب سرکوب و یا ترویج رفتار نوآورانه تکنولوژیکی سبز دارد. همچنین فناوری سبز نوآورانه نقش میانجی در تاثیر مقررات زیست محیطی بر رفتار نوآورانه تکنولوژیکی سبز دارد، به عبارتی تعامل بین مقررات زیست محیطی و رفتار فناوری سبز نوآورانه می تواند پیامدهای مهمی برای مزیت رقابتی، توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of environmental regulations on green technological innovative behavior with the mediation of green technology innovative intention in modiran khodro company.

نویسندگان [English]

  • mohammad ghasemi 1
  • kimia ghasemi 2
1 Associate Professor, Department of Public Administration, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.
2 PhD student, Department of Public Administration, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

This study is based on the theory of planned behavior and aimed at the effect of environmental regulations on green technological innovative behavior with the mediation of green technology innovative intention in automobile managers. Green technological innovative behavior is divided into technological innovative behavior, clean process and green product innovation behavior. Environmental regulations also have two dimensions: command and control environmental regulations and motivational environmental regulations. The research is applied from the point of view of the objective and descriptive survey from the point of view of the method. The statistical population of the current research is the company of car managers, which includes 3100 managers and employees. Through Cochran's formula, the number of statistical sample is estimated to be 342 people. Structural equation method with PLS was used to check the research hypotheses. The research results showed that environmental regulations have a significant effect on innovative green technology and can suppress or promote innovative green technological behavior. Also, innovative green technology has a mediating role in the impact of environmental regulations on innovative green technological behavior, in other words, the interaction between environmental regulations and innovative green technology behavior can have important consequences for sustainable development and environmental protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental regulation
  • green technological innovation behavior
  • green technology innovation intention
Abdullah, M., Zailani, S., Iranmanesh, M., et al. (2016). Barriers to green innovation initiatives among manufacturers: the Malaysian case. Rev. Manag. Sci. 10(4), 683-709. https://doi.org/10.1007/S11846-015-0173-9.
Al-Abada, Jassim, Naeem, Samir, Jafari Titkanlu, Saeed, Lal Kazmian, Elias. (2021). Investigating the impact of environmental regulations on financial performance according to the mediating role of sustainable exploitation innovation and green dynamic capability (case study: Iraqi National Oil Company), 18th International Industrial Engineering Conference.[in Persian]
Bergek, A., Berggren, C. (2014). The impact of environmental policy instruments on innovation: a review of energy and automotive industry studies. Ecol. Econ. 106(1), 112-123. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.07.016
Bernauer, T., Engels, S., Kammerer, D., et al. (2006). Explaining green innovation: ten years after Porter’s win-win proposition: how to study the effects of regulation on corporate environmental innovation? Polit. Vierteljahr. 37(6), 323-342. https://doi.org/10.3929/ethz-a-005389056
 
Cao, B., Wang, S. (2017). Opening up, international trade, and green technology progress. J. Clean. Prod. 142(2), 1002-1012. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.145
Chang, C. H., 2011. The influence of corporate environmental ethics on competitive advantage: the mediation role of green innovation. J. Bus. Ethics. 104(3), 361-370. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0914-x
Chen, Y. S., (2008). The driver of green innovation and green image - green core competence. J.Bus. Ethics. 81(3), 531-543. http://dx.doi.org/10.1007/s10551-007-9522-1
Chen, Y. S., Chang, K. C. (2013). The nonlinear effect of green innovation on the corporate competitive advantage. Qual. Quant. 47(1), 271-286. https://doi.org/10.1007/s11135-011-9518-x
Chen, Y. S., Lai, S. B., Wen, C. T. (2006). The influence of green innovation performance on corporate advantage in Taiwan. J. Bus. Ethics. 67(4), 331-339. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9025-5
Chen, H., Zhu, H., Sun, T., Chen, X., Wang, T., & Li, W. (2023). Does Environmental Regulation Promote Corporate Green Innovation? Empirical Evidence from Chinese Carbon Capture Companies. 15(2). https://doi.org/10.3390/su15021640
Chiou, T. Y., Chan, H. K., Lettice, F., et al. (2011). The influence of greening the suppliers andgreen innovation on environmental performance and competitive advantage in Taiwan. Transport. Res. E-Log. 47(6), 822-836. https://doi.org/10.1016/j.tre.2011.05.016
Chumg, H. F., Seaton, J., Cooke, L., et al. (2016). Factors affecting employees’ knowledgesharing behaviour in the virtual organisation from the perspectives of well-being and organisational behaviour. Comput. Hum. Behav. 64(11), 432-448. https://doi.org/ http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.07.011
Fishbein, M., Ajzen, I., 1975. Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to theory and research. Boston, MA: Addison-Wesley, Reading
Frondel, M., Horbach, J., Rennings, K. (2007). End-of-pipe or cleaner production? An empiricalcomparison of environmental innovation decisions across OECD countries. Bus. Strat. Environ. 16(8), 571-584. https://doi.org/10.1002/bse.496
Green Technological Innovation and Environmental Regulation. (2023). Green Technological Innovation and Environmental Regulation. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6123-5.ch001.
Hu, D., Wang, Y., Huang, J., et al. (2017). How do different innovation forms mediate the relationship between environmental regulation and performance? J. Clean. Prod. 161, 466-476. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.05.152
Huang, J. W., Li, Y. H. (2017). Green innovation and performance: the view of organizational capability and social reciprocity. J. Bus. Ethics. 145, 309-324. http://dx.doi.org/10.1007/s10551-015-2903-y
Jalalund, Mojtabi. (2021). Investigating the effect of environmental regulations on the efficiency of urban green innovation (case study: Tehran city), the first national conference on marginal environmental crises, Islamshahr.[in Persian]
Jaffe, A. B., Newell, R. G., Stavins, R. N. (2002). Environmental policy and technological change. Environ. Res. Econ. 22(1), 41-70. http://dx.doi.org/10.1023/A:1015519401088
Karmi Shahrokhi, Saeed and Safdari Ranjbar, Mostafa and Shahbazi, Maitham, 1401, investigating the impact of environmental innovation drivers on environmental innovation performance; Copper industry in Iran.[in Persian] https://doi.org/10.22104/jtdm.2022.5453.2960
Lanjouw, J. O., Mody, A. (1996). Innovation and the international diffusion of environmentally responsive technology. Res. Policy. 25(4), 549-571. https://doi.org/10.1016/0048-7333(95)00853-5
Leeuwen, G. V., Mohnen, P. (2017). Revisiting the Porter hypothesis: an empirical analysis of green innovation for the Netherlands. Econ. Innov. New Technol. 26, 1-2, 63-77. https://doi.org/10.1080/10438599.2016.1202521
Li, D., Cao, C., Zheng, M., et al. (2017). Impact of legitimacy pressure and corporate profitability on green innovation: evidence from China top 100. J. Clean. Prod. 141, 41- 49. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.123
Li, W., Bi, K., Cao, X. (2013). Impact of environmental regulation tools on green technological innovation in manufacturing enterprises: taking papermaking and paper products manufacturing enterprises for example (in Chinese). Syst. Engin. 31(10), 112-122. http://dx.doi.org/10.3389/fenrg.2022.889037
Liang, H., Saraf, N., Hu, Q., et al. (2007). Assimilation of enterprise systems: the effect of institutional pressures and the mediating role of top management. MIS quarterly. 31(1),59-87 https://doi.org/10.2307/25148781
Lin, C. Y., Ho, Y. H. (2008). An empirical study on logistics service providers’ intention to adopt green innovations. J. Technol. Manag. Innov. 3(1), 17-26.
Liu, Z., Zheng, J. (2017). Research on dynamic game model of enterprise green technology innovation driving force. J. Artif. Intell. Prac. 2(1), 13-19. https://doi.org/10.3390/ijerph191711047
Long, Xingle & Chen, Yaqiong & Du, Jianguo & Oh, Keunyeob & Han, Insoo, 2017. "Environmental innovation and its impact on economic and environmental performance: Evidence from Korean-owned firms in China," Energy Policy, Elsevier, vol. 107(C), pages 131-137. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.04.044
Ma, F., Cha, N. (2012). The impact of environmental regulation on technological innovation performance—the moderating role of institutional environment (in Chinese). Res. Devel. Manag. 24(1), 60-66, 77. http://dx.doi.org/10.1515/econ-2022-0068
Mehmood, Saima, Zaman, Khalid, Khan, Shiraz, Ali, Zohaib, Rashid Khan, Haroon ur. (2023). The Role of Green Industrial Transformation in Mitigating Carbon Emissions: Exploring the Channels of Technological Innovation and Environmental Regulation, Energy and Built Environment, In Press, Journal Pre-proof, 1-51. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbenv.2023.03.001
Morant, G., Leal-Millán, A., Cepeda-Carrión, G. (2016). The antecedents of green
innovation performance: a model of learning and capabilities. J. Bus. Res. 69(11), 4912-4917. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.052
 
Orsato, R. J. (2006). Competitive environmental strategies: when does it pay to be green? Calif. Manag. Rev. 48(2), 127-143. https://doi.org/10.2307/41166341
Peng, Hui, Shen, Neng, Ying, Huanqin, Wang, Qunwei. (2021) Can environmental regulation directly promote green innovation behavior? based on situation of industrial agglomeration, Journal of Cleaner Production, Volume 314, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128044
Peng, X., Liu, Y. (2016). Behind eco-innovation: managerial environmental awareness and external resource acquisition. J. Clean. Prod. 139(12), 347-360. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.051
Raihan, Asif, Islam Pavel, Monirul, Muhtasim, Dewan Ahmed, Farhana, Sadia, Faruk, Omar, Paul, Arindrajit.(2023)The role of renewable energy use, technological innovation, and forest cover toward green development: Evidence from Indonesia, Innovation and Green Development, Volume 2, Issue 1, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.igd.2023.100035
Rennings, K., Ziegler, A., Ankele, K., et al. (2006). The influence of different characteristics of the EU environmental management and auditing scheme on technical environmental innovations and economic performance. Ecol. Econ. 57(1), 45-59. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.03.013
Río, P. D., Carrillo-Hermosilla, J., Könnölä, T. (2010). Policy strategies to promote ecoinnovation. J. Ind. Ecol. 14(4), 541-557. https://doi.org/10.1111/j.1530-9290.2010.00259.x
 Salimifar, Anita and Khanleri, Amir, Masoumi Khalji, Hamid Reza. (2018). The impact of quality management on green innovation with the moderating role of environmental regulations (Zagores Petrochemicals), the second national conference on modern economics, management and accounting studies in Iran, Tehran.[in Persian]
Schiederig, T., Tietze, F., Herstatt, C. (2012). Green innovation in technology and innovation management—an exploratory literature review. R&D Manag. 42(2), 180-192. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2011.00672.x
Shahzad, Mohsin, Qu, Ying, Rehman, Saif Ur, Zafar, Abaid Ullah. (2022). Adoption of green innovation technology to accelerate sustainable development among manufacturing industry, Journal of Innovation & Knowledge,7)4(,1-12. https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100231
Tang, M., Walsh, G., Lerner, D., et al. (2018). Green innovation, managerial concern and firm performance: an empirical study. Bus. Strat. Env. 27(1), 39-51. https://doi.org/10.1002/bse.1981
Villegas-Palacio, C., Coria, J. (2010). On the interaction between imperfect compliance and technology adoption: taxes versus tradable emissions permits. J. Regul. Econ. 38(3), 274- 291. https://doi.org/10.1007/s10640-010-9375-4
Villegas-Palacio, C., Coria, J. (2010). On the interaction between imperfect compliance and technology adoption: taxes versus tradable emissions permits. J. Regul. Econ. 38(3), 274- 291. https://doi.org/10.1007/s10640-010-9375-4
Wang, F., Jiang, T. (2015). The impact of environmental regulation on green technological innovation in resource-based industry-based on the perspective of industry heterogeneity (in Chinese). Res. Finan. Econ. Issues. (8), 17-23. https://doi.org/10.3390/su12176837
Xu, Y., Dong, Z., & Wu, Y. (2023). The spatiotemporal effects of environmental regulation on green innovation: Evidence from Chinese cities. https://doi.org/10.2139/ssrn.4157298
Zhang, B., Yang, S., Bi, J., 2013. Enterprises’ willingness to adopt/develop cleaner production technologies: an empirical study in Changshu, China. J. Clean. Prod. 40, 62-70. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2010.12.009
Zhang, M., Yan, T.-H., Gao, W.-. kang, Xie, W., & Yu, Z.. (2023). How does environmental regulation affect real green technology innovation and strategic green technology innovation?. 872. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162221.