تأثیر مقررات زیست‌محیطی بر رفتار نوآورانه تکنولوژیکی سبز با میانجی‌گری قصد فناوری سبز نوآورانه در شرکت مدیران خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجو دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

این مطالعه با تکیه بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده و با هدف تأثیر مقررات زیست‌محیطی بر رفتار نوآورانه تکنولوژیکی سبز با میانجی‌گری قصد فناوری سبز نوآورانه در شرکت مدیران خودرو انجام شده است. رفتار نوآورانه تکنولوژیکی سبز به رفتار نوآورانه تکنولوژیکی، فرایند پاک و رفتار نوآوری محصول سبز تقسیم شده است. مقررات زیست‌محیطی نیز دارای دو بعد مقررات محیطی فرماندهی و کنترل و مقررات زیست‌محیطی انگیزشی می باشد. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت مدیران خودرو می باشد که شامل 3100 مدیر و کارمند می باشد. از طریق فرمول کوکران تعداد نمونه اماری 342 نفر تخمین زده شده است. برای بررسی فرضیه های تحقیق از روش معادلات ساختاری با نرم افزارPLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد مقررات زیست محیطی تأثیر قابل توجهی بر فناوری سبز نوآورانه دارد و می تواند سبب سرکوب و یا ترویج رفتار نوآورانه تکنولوژیکی سبز دارد. همچنین فناوری سبز نوآورانه نقش میانجی در تاثیر مقررات زیست محیطی بر رفتار نوآورانه تکنولوژیکی سبز دارد، به عبارتی تعامل بین مقررات زیست محیطی و رفتار فناوری سبز نوآورانه می تواند پیامدهای مهمی برای مزیت رقابتی، توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of environmental regulations on green technological innovative behavior with the mediation of green technology innovative intention in modiran khodro company.

نویسندگان [English]

  • mohammad ghasemi 1
  • kimia ghasemi 2
1 Associate Professor, Department of Public Administration, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.
2 PhD student, Department of Public Administration, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

This study is based on the theory of planned behavior and aimed at the effect of environmental regulations on green technological innovative behavior with the mediation of green technology innovative intention in automobile managers. Green technological innovative behavior is divided into technological innovative behavior, clean process and green product innovation behavior. Environmental regulations also have two dimensions: command and control environmental regulations and motivational environmental regulations. The research is applied from the point of view of the objective and descriptive survey from the point of view of the method. The statistical population of the current research is the company of car managers, which includes 3100 managers and employees. Through Cochran's formula, the number of statistical sample is estimated to be 342 people. Structural equation method with PLS was used to check the research hypotheses. The research results showed that environmental regulations have a significant effect on innovative green technology and can suppress or promote innovative green technological behavior. Also, innovative green technology has a mediating role in the impact of environmental regulations on innovative green technological behavior, in other words, the interaction between environmental regulations and innovative green technology behavior can have important consequences for sustainable development and environmental protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental regulation
  • green technological innovation behavior
  • green technology innovation intention