شناسایی و اولویت بندی عوامل حاکمیتی مؤثر بر پیاده سازی موفق فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شرکت های ساختمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 مدیریت پروژه ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

آشکار شدن مزایای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، بسیاری از شرکت‌های ساختمانی را به سمت پیاده‌سازی این فناوری سوق داده است، اما به دلیل ماهیت نوین این فناوری، نهادینه سازی آن در شرکت‌های فعال در صنعت ساخت کشور مستلزم متناسب‌سازی فرایندها و ساختارهای سازمانی می‌باشند. از آنجا که عوامل نهادی، محرک‌های متنوع داخلی و فشارهای مختلف بیرونی، تأثیر بسزایی بر افزایش همگرایی بین مدیران سازمان برای تصمیم‌گیری و حمایت از اجرای مؤثر BIM در شرکت‌ها دارد، تقویت عوامل مثبت و تضعیف عوامل منفی می‌تواند فرآیند پذیرش و اجرای موفق BIM را تسهیل نماید. از این رو، این پژوهش کاربردی با هدف بررسی، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی موفق فناوری BIM در شرکت‌های ساختمانی صورت گرفت. در این مطالعه، ابتدا از طریق مرور موشکافانۀ پیشینه پژوهش به شناسایی عوامل حاکمیتی مؤثر بر پیاده‌سازی موفق BIM پرداخته شد و سپس این عوامل با رویکرد ترکیبی همزمان و از طریق بکارگیری همزمان مصاحبه‌های نیمه-ساختاریافته و پرسشنامۀ بسته و با استفاده از آزمون فریدمن اولویت‌بندی شدند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده‌های گردآوری شده، عوامل حاکمیتی مؤثر بر پیاده‌سازی موفق BIM در شرکت‌های ساختمانی به ترتیب اهمیت در دسته‌های: قانونی-قراردادی، سیاست‌گذاری، توجیه‌پذیری اقتصادی، سازمانی، فراسازمانی، حمایت‌گری، فنی، پرسنلی-فردی اولویت‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing governance factors which affect on the successful implementation of Building Information Modeling technology in construction companies

نویسندگان [English]

  • reza falsafi 1
  • fatemeh salehinejad 2
1 Project management and construction Department,, Faculty of Architecture and Urbanism, University of Art, Tehran, Iran.
2 Project management and construction Departmrnt, Faculty of Architecture and Urbanism, University of Art Tehran, Iran.
چکیده [English]

The revelation of the benefits of building information modeling has led many construction companies to implement this technology, but due to the new nature of this technology, its institutionalization in Iran's construction industry companies requires adaptation of processes and organizational structures .Since institutional factors, various internal stimuli and various external pressures have a significant effect on increasing the convergence between organization managers to make decisions and support the effective implementation of BIM in companies, strengthening the positive factors and weakening the negative factors can facilitate the process of acceptance and successful implementation of BIM.
This research was conducted with the aim of identifying and prioritizing effective factors in the successful implementation of BIM technology in construction companies. In this study, first through a thorough review of the research background, the governance factors affecting the successful implementation of BIM were identified, and then these factors were classified with a simultaneous hybrid approach and through the simultaneous use of semi-structured interviews and a closed questionnaire. Based on the results of the collected data analysis and Friedman's test, the governing factors affecting the successful implementation of BIM in construction companies were classified in order of importance in eight categories and three general areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building Information Modeling (BIM)
  • Effective governance factors
  • Successful (BIM) implementation
Aeini, S., Delavari, M., & Goldust, Y. (2022). Identifying and Ranking Criteria of Good Governance in Project-Based Organizations. Journal of Engineering, Project & Production Management, 12(1). http://doi.org/10.32738/jeppm-2022-0007
Al-Ashmori, Y. Y., Othman, I., & Al-Aidrous, A. H. M. (2022). “Values, Challenges, and Critical Success Factors” of Building Information Modelling (BIM) in Malaysia: Experts Perspective. Sustainability, 14(6), 3192. https://doi.org/10.3390/su14063192
Al-Ashmori, Y. Y., Othman, I., & Rahmawati, Y. (2020, April). Bibliographic analysis of BIM success factors and other BIM literatures using Vosviewer: A theoretical mapping and discussion. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1529, No. 4, p. 042105). IOP Publishing. https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2020JPhCS1529d2105Y/doi:10.1088/1742-6596/1529/4/042105
Alreshidi, E., Mourshed, M., & Rezgui, Y. (2016). Cloud-based BIM governance platform requirements and specifications: Software engineering approach using BPMN and UML. Journal of Computing in Civil Engineering, 30(4), 04015063. https://doi.org/10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000539
Alreshidi, E., Mourshed, M., & Rezgui, Y. (2017). Factors for effective BIM governance. Journal of Building Engineering, 10, 89-101. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2017.02.006
Amuda-Yusuf, G. (2018). Critical success factors for building information modelling implementation. Construction Economics and Building, 18(3), 55-73. https://doi.org/10.5130/AJCEB.v18i3.6000
Awwad, K. A., Shibani, A., & Ghostin, M. (2022). Exploring the critical success factors influencing BIM level 2 implementation in the UK construction industry: the case of SMEs. International journal of construction management, 22(10), 1894-1901. https://doi.org/10.1080/15623599.2020.1744213
BOUHMOUD, H., & Loudyi, D. (2022). Building information modeling (BIM) framework, potential and challenges. International Journal of Information Science and Technology, 5(3), 24-35. http://dx.doi.org/10.57675/IMIST.PRSM/ijist-v5i3.173
Brunet, M. (2021). Making sense of a governance framework for megaprojects: The challenge of finding equilibrium. International Journal of Project Management, 39(4), 406-416. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2020.09.001
Cao, D., Li, H., Wang, G., & Huang, T. (2017). Identifying and contextualising the motivations for BIM implementation in construction projects: An empirical study in China. International journal of project management, 35(4), 658-669. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.02.002
Chan, A. P., Ma, X., Yi, W., Zhou, X., & Xiong, F. (2018). Critical review of studies on building information modeling (BIM) in project management. Frontiers of Engineering Management, 5(3), 394-406. http://dx.doi.org/10.15302/J-FEM-2018203
Chan, D. W., Olawumi, T. O., & Ho, A. M. (2019). Critical success factors for building information modelling (BIM) implementation in Hong Kong. Engineering, Construction and Architectural Management. https://doi.org/10.1108/ECAM-05-2018-0204
Chegu Badrinath, A., & Hsieh, S. H. (2019). Empirical approach to identify operational critical success factors for BIM projects. Journal of Construction Engineering and Management, 145(3), 04018140. http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001607
Costin, A., Adibfar, A., Hu, H., & Chen, S. S. (2018). Building Information Modeling (BIM) for transportation infrastructure–Literature review, applications, challenges, and recommendations. Automation in construction, 94, 257-28. https://doi.org/10.1016/J.AUTCON.2018.07.001
Dao, T. N., Chen, P. H., & Nguyen, T. Q. (2021). Critical success factors and a contractual framework for construction projects adopting building information modeling in Vietnam. International Journal of Civil Engineering, 19, 85-102. https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2021IJCE...19...85D/doi:10.1007/s40999-020-00542-3
Eskandari, P. (2018). Investigating and Proposing an Appropriate Pattern for the Implementation of Building Information Modelling (BIM) in Consulting Engineers companies. Dissertation (Master), University of Tarbiat Modares. [In Persian] https://centlibrary.sbu.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=1b7jmdnmbp.
Evans, M., Farrell, P., Mashali, A., & Zewein, W. (2021). Critical success factors for adopting building information modelling (BIM) and lean construction practices on construction mega-projects: A Delphi survey. Journal of engineering, design and technology, 19(2), 537-556. http://dx.doi.org/10.1108/JEDT-04-2020-0146
Ezekwem, K. C. (2016). Environmental information modeling: An integration of Building Information Modeling and Geographic Information Systems for lean and green developments (Doctoral dissertation, North Dakota State University). https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=10949043157402587813&btnI=1&hl=en
Ezeokoli, F. O., Okoye, P., & Nkeleme, E. (2016). Factors affecting the adaptability of building information modelling (BIM) for construction projects in Anambra State Nigeria. Journal of Scientific Research and Reports, 11(5), 1-10. http://dx.doi.org/10.9734/JSRR/2016/26563
Futuhi, A. (2015). Investigating the role and position of BIM (Building Information Modeling) in the performance of architectural consulting engineer companies (ranked 1 in Tehran). Dissertation (Master), University of Tarbiat Modares. [In Persian] https://centlibrary.sbu.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=1b7jmdnmbu.
Galvin, P., Tywoniak, S., & Sutherland, J. (2021). Collaboration and opportunism in megaproject alliance contracts: The interplay between governance, trust and culture. International Journal of Project Management, 39(4), 394-405. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2021.02.007
Ganiyu, S. A., Ebohon, J. O., & Cidik, M. S. (2021). Exploration of critical factors impacting the integration of experiential knowledge with BIM implementation. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10137346/
Gerbov, A., Singh, V., & Herva, M. (2018). Challenges in applying design research studies to assess benefits of BIM in infrastructure projects: Reflections from Finnish case studies. Engineering, Construction and Architectural Management. http://dx.doi.org/10.1108/ECAM-12-2016-0260
Hasan, A. N., & Rasheed, S. M. (2019). The benefits of and challenges to implement 5D BIM in construction industry. Civil Engineering Journal, 5(2), 412. http://dx.doi.org/10.28991/cej-2019-03091255
He, Q., Wang, G., Luo, L., Shi, Q., Xie, J., & Meng, X. (2017). Mapping the managerial areas of Building Information Modeling (BIM) using scientometric analysis. International journal of project management, 35(4), 670-685. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.08.001
Jiang, R., Wu, C., Lei, X., Shemery, A., Hampson, K. D., & Wu, P. (2022). Government efforts and roadmaps for building information modeling implementation: Lessons from Singapore, the UK and the US. Engineering, Construction and Architectural Management, 29(2), 782-818. http://dx.doi.org/10.1108/ECAM-08-2019-0438
Keskin, B., Ozorhon, B., & Koseoglu, O. (2019). BIM implementation in mega projects: challenges and enablers in the Istanbul Grand Airport (IGA) project. In Advances in Informatics and Computing in Civil and Construction Engineering: Proceedings of the 35th CIB W78 2018 Conference: IT in Design, Construction, and Management (pp. 881-888). Springer International Publishing. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-00220-6_106
Kheirizadeh, KH. (2003). Developing A Model Of Project Management Information System For Constnrction Companies ( Case Study :Bolandpayeا Co.). Dissertation (Master), University of Tarbiat Modares. [In Persian] https://parseh.modares.ac.ir/thesis/6110396.
Khoshfetrat, R., Sarvari, H., Chan, D. W., & Rakhshanifar, M. (2022). Critical risk factors for implementing building information modelling (BIM): a Delphi-based survey. International Journal of Construction Management, 22(12), 2375-2384. http://dx.doi.org/10.1080/15623599.2020.1788759
Li, P., Zheng, S., Si, H., & Xu, K. (2019). Critical challenges for BIM adoption in small and medium-sized enterprises: evidence from China. Advances in Civil Engineering, 2019, 1-14. http://dx.doi.org/10.1155/2019/9482350
Liao, L., & Teo, E. A. L. (2017). Critical success factors for enhancing the building information modelling implementation in building projects in Singapore. Journal of Civil Engineering and Management, 23(8), 1029-1044. https://doi.org/10.3846/13923730.2017.1374300
Ma, Xiaozhi, P. C. Chan, Albert, Li, Yongkui, Zhang, Boyu, Xiong, Feng, ASCE, A.M. 2019. Critical Strategies for Enhancing BIM Implementation in AEC Projects: Perspectives from Chinese Practitioners, American Society of Civil Engineers. https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001748
Mehraj, I. (2020). Framework for Cloud-Based BIM Governance (Doctoral dissertation). Chicago: Illinois Institute of Technology. https://search.proquest.com/openview/b2eeb5f9138464e4c6e92c21293a3e7a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=51922&diss=y
Mirzaei, F. (2021). Prioritizing the Obstacles and Solutions of BIM Implementation in Iran Building Industry’s Design-Build Companies. Dissertation (Master), University of Tarbiat Modares. [In Persian]  https://parseh.modares.ac.ir/thesis.php?id=10003627&sid=1&slc_lang=fa.
Moghim, F.S. (2022). Investigating the Barriers and solutions to Development of Building Information Modeling (BIM) Implementation in Self-employed Construction Companies (Case Study: ACE OIL Company. Dissertation (Master), University of Tarbiat Modares. [In Persian] https://parseh.modares.ac.ir/thesis/10005920.
Mohammadpour, A., Sadeghi, R., Rezaei, M., Pertovi, L. (2009), "Tradition, Modernization and Family: Examining the Continuity and Change of the Family in Illi Communities Using a Mixed Research Approach". Scientific Journal Quarterly Journal of Women's Research, Volume 7, Number 4, Winter 2018, pp. 71-93. [In Persian] https://jwdp.ut.ac.ir/article_19744.html.
Morlhon, R., Pellerin, R., & Bourgault, M. (2014). Building information modeling implementation through maturity evaluation and critical success factors management. Procedia Technology, 16, 1126-1134. https://doi.org/10.1016/j.protcy.2014.10.127
Mousavi Zare, S.M.H., khosravi Ahangar, A. (2020). A Comparative Study on BIM (Building Information Modeling) Implementation and Maturity across Different Countries with a Review on Iran. 3rd International conference on Building Information Modeling. https://bimconf.com/wp-content/uploads/2020/3rdconf_article/1246.pdf
OECD, O. (2004). The OECD principles of corporate governance. Contaduría y Administración, (216). http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2005.562
Olawumi, T. O., & Chan, D. W. (2019). Critical success factors for implementing building information modeling and sustainability practices in construction projects: A Delphi survey. Sustainable Development, 27(4), 587-602. http://dx.doi.org/10.1002%2Fsd.1925
Othman, I., Al-Ashmori, Y. Y., Rahmawati, Y., Amran, Y. M., & Al-Bared, M. A. M. (2021). The level of building information modelling (BIM) implementation in Malaysia. Ain Shams Engineering Journal, 12(1), 455-463. http://dx.doi.org/10.1016/j.asej.2020.04.007
Pande, S., & Ansari, V. A. (2014). A theoretical framework for corporate governance. Indian Journal of Corporate Governance, 7(1), 56-72. https://doi.org/10.1177/0974686220140104
Patel, T., Bapat, H., Patel, D., & van der Walt, J. D. (2021). Identification of critical success factors (Csfs) of bim software selection: A combined approach of fcm and fuzzy dematel. Buildings, 11(7), 311. https://doi.org/10.3390/buildings11070311
Phang, T. C., Chen, C., & Tiong, R. L. (2020). New model for identifying critical success factors influencing BIM adoption from precast concrete manufacturers’ view. Journal of Construction Engineering and Management, 146(4), 04020014. http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001773
Rezgui, Y., Beach, T., & Rana, O. (2013). A governance approach for BIM management across lifecycle and supply chains using mixed-modes of information delivery. Journal of civil engineering and management, 19(2), 239-258. http://dx.doi.org/10.3846/13923730.2012.760480
Rohani, N., & Banihashemi, S. Y. (2022). Identifying and prioritizing the barriers to BIM implementation in Iran. Amirkabir J. Civil Engineering, 54(2), 157-160. https://doi.org/10.22060/ceej.2021.19093.7066
Sardroud, J. M., Mehdizadehtavasani, M., Khorramabadi, A., & Ranjbardar, A. (2018). Barriers analysis to effective implementation of BIM in the construction industry. In ISARC. Proceedings of the International Symposium on Automation and Robotics in Construction (Vol. 35, pp. 1-8). IAARC Publications. http://dx.doi.org/10.22260/ISARC2018/0009
Shahruddin, S., Zairul, M., Haron, A. T., & Fared, M. M. (2022). Performance-based identity in a BIM environment: an architect's perceptions and experiences. Open House International. http://dx.doi.org/10.1108/OHI-07-2021-0147
Sinoh, S. S., Othman, F., & Ibrahim, Z. (2020). Critical success factors for BIM implementation: a Malaysian case study. Engineering, Construction and Architectural Management, 27(9), 2737-2765. http://dx.doi.org/10.1108/ECAM-09-2019-0475
Song, J., Song, L., Liu, H., Feng, Z., & Müller, R. (2022). Rethinking project governance: Incorporating contextual and practice-based views. International Journal of Project Management, 40(4), 332-346. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2022.04.004
Sunil, K., Pathirage, C., & Underwood, J. (2017, September). Factors  impacting Building Information Modelling (BIM) implementation in cost monitoring and control. In 13th International Postgraduate Research Conference (IPGRC): conference proceedings (pp. 210-224). University of Salford. http://usir.salford.ac.uk/43913/
Taheripour, S., Azizi, M., & Eshtehardian, E. (2022). Solutions to facilitate the acceptance of building information modeling technology in Iranian building companies, based on the effects of national culture dimensions, Journal of Technology Development Management, 9(4), 129-150. [In Persian] https://doi.org/10.22104/jtdm.2022.4516.2651.
Tai, S., Zhang, Y., & Li, T. (2021). Factors affecting BIM application in China: a social network model. Journal of Engineering, Design and Technology, 19(2), 373-384. https://doi.org/10.1108/jedt-12-2019-0330
Tsai, M. H., Mom, M., & Hsieh, S. H. (2014). Developing critical success factors for the assessment of BIM technology adoption: part I. Methodology and survey. Journal of the Chinese Institute of Engineers, 37(7), 845-858. https://doi.org/10.1080/02533839.2014.888811
Turner, R. (2020). How does governance influence decision making on projects and in project-based organizations?. Project Management Journal, 51(6), 670-684. https://doi.org/10.1177/8756972820939769
Umar, T. (2022). Challenges of BIM implementation in GCC construction industry. Engineering, Construction and Architectural Management, 29(3), 1139-1168. http://dx.doi.org/10.1108/ECAM-11-2019-0608
Unterhitzenberger, C., & Moeller, D. (2021). Fair project governance: An organisational justice approach to project governance. International Journal of Project Management, 39(6), 683-696. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2021.06.003
ZeinAbadi, F. (2020). Assess coordination in the implementation of Building projects and The performance of BIM in this regard. Dissertation (Master), University of Tarbiat Modares. [In Persian] https://parseh.modares.ac.ir/thesis/10002158.