دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، شهریور 1402 

مقاله پژوهشی

طراحی مدل علّی پیشایندهای نوآوری مخرب در حوزه خدمات درمانی

10.22104/jtdm.2024.6286.3180

عاطفه خیاط زاده؛ عباس شول؛ سلیم کریمی تکلو