شناسایی پیشایندها و پسایندهای شکل‌گیری دستیارهای صوتی هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

10.22104/jtdm.2024.6669.3257

چکیده

تحقیقات و پژوهش‌های پیشرفته در زمینه یادگیری عمیق و هوش مصنوعی، سبب توسعه مفهومی به ‌نام دستیارهای صوتی هوشمند شده است. این دستیارها با توانایی فهم و تفسیر دقیق‌تر گفتار انسانی، پاسخ‌گویی به سوالات پیچیده‌تر و ارائه خدمات چند منظوره، از مهمترین ابزارهای مدرن در زمینه فناوری اطلاعات به شمار می‌روند. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشایندها و پسایندهای شکل‌گیری دستیارهای صوتی هوشمند انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که از میان آن‌ها 13 نفر به عنوان اعضای نمونه با روش نمونه‌گیری هدفمند و براساس اصل اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از رویکرد تحلیل محتوا و روش کدگذاری با بهره‌گیری از نرم افزار مکس‌کیو‌دی‌ای و در بخش کمی از روش نقشه شناخت فازی استفاده شده است. روایی و پایایی مصاحبه پژوهش با استفاده از روش روایی محتوایی و روایی نظری و پایایی درون کدگذار میان کدگذار تایید شد. همچنین روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش با روایی محتوایی و بازآزمون سنجیده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مهمترین عوامل پیشایندی، گسترش هوش مصنوعی، توسعه اینترنت اشیا،

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the antecedents and consequences of the formation of intelligent voice assistants

نویسندگان [English]

  • Seyed Najmeddin Mousavi 1
  • Seyede Maryam Muosavizadeh 2
  • REZVAN MENNATI 2
1 Associal professor, Department Management, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Ph.D. Candidate of management, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Advanced research and research in the field of deep learning and artificial intelligence has led to the development of a concept called intelligent voice assistants. These assistants are among the most important modern tools in the field of information technology with the ability to understand and interpret human speech more accurately, answer more complex questions and provide multi-purpose services. Therefore, the current research was carried out with the aim of identifying the antecedents and consequences of the formation of intelligent voice assistants. This research is applied in terms of purpose and survey in terms of data collection method. The statistical population of the research is the experts, among whom 13 people were selected as sample members using the purposeful sampling method and based on the principle of theoretical saturation. The data collection tool in the qualitative part of the research is an interview and in the quantitative part is a questionnaire. To analyze the data in the qualitative part, the content analysis approach and the coding method using Max QDI software and the fuzzy recognition map method were used in the quantitative part. The validity and reliability of the research interview was confirmed using content validity and theoretical validity and

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial intelligence
  • fuzzy cognitive map
  • intelligent voice assistants
  • speech processin