بررسی چالش‌ها و ارائه پیشران‌های مؤثر بر تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان در استارتاپ های صنعت تجهیزات پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین، سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران

2 دانشیار پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین، سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران

3 دانش آموخته، دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

صنعت تجهیزات پزشکی به دلیل ماهیت میان رشته‌ای و همچنین حساسیت زیاد و ارتباط مستقیم با حیات انسانها دارای چالشهای ویژه خود در موضوع تجاری‌سازی است. از این رو این مطالعه به بررسی پیشرانهای تجاریسازی محصولات دانشبنیان در استارتاپهای صنعت تجهیزات پزشکی میپردازد. بدینمنظور با مرور ادبیات به بررسی موضوع پرداخته شد و مجموعه‌ای از پیشرانهای تجاری‌سازی احصا گردید. با کاربست بینش بدست آمده از ادبیات موضوع، با 9 نفر از متخصصین و فعالان این صنعت مصاحبه و چالشهای اساسی آنها شناسایی گردید. به منظور تجزیه و تحلیل و تجسم روابط علّی و اولویتبندی پیشرانها، از تکنیک DEMATEL بهره گرفته شد. از آن‌جا که پیشرانهای علّی، عامل کلیدی موفقیت تجاریسازی است، لذا با استفاده از بررسی و تطبیق چالشها و پیشرانهای علّی، میتوان برای حل چالشها، راهکارهای مناسب را شناسایی نمود. ازجمله پیشرانهای اصلی در حل چالشهای تجهیزات پزشکی شرکتهای دانشبنیان، تامین منابع مالی است و مبتنی بر روابط شناسایی شده میان پیشرانهای مالی، رشد بالقوه سود، ظرفیت تامین مالی، منابع مالی موجود و سرمایه اولیه، دارای اولویت میباشند. در مسئله نفوذ در بازار و رقابت با برندهای موجود، مرتبط با دسته بازارپذیری شامل مهارت‌های بازاریابی و فروش، اندازه بازار محصول، رقابت‌پذیری محصول و همچنین مولفه سطح فناوری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the challenges and providing effective drivers for the commercialization of knowledge-based products in startups in the medical equipment industry

نویسندگان [English]

  • jamal khani jazani 1
  • Negin Fallah Haghighi 2
  • sahar Jafari 3
1 Associate Professor, Department of Technology Development Studies (DTDS), Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) Tehran, Iran.
2 Associate Professor , Department of Technology Development Studies (DTDS), Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) Tehran, Iran.
3 Tehran
چکیده [English]

The medical equipment industry has its own challenges in terms of commercialization due to its interdisciplinary nature as well as its sensitivity and connection with human life. Therefore, this study examines the drivers of commercialization of knowledge-based products in startups in the medical equipment industry. For this purpose, the subject was examined by reviewing the literature and the drivers were counted. By applying the subject literature, 9 experts of this industry were interviewed and their challenges were identified. In order to analyze and visualize causal relationships and prioritize drivers, DEMATEL technique was used. Since the causal drivers are the key factors of commercialization success, therefore, by using the examination and adaptation of the challenges and causal drivers, solutions can be identified to solve the challenges. Among the drivers in solving the challenges is the provision of financial resources and based on the identified relationships between the financial drivers, the potential growth of profit, financing capacity, existing financial resources and initial capital have priority. In the issue of market penetration and competition with brands, related to the marketability category includes marketing and sales skills, product market size, product competitiveness, and also the technology level component.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • knowledge-based products
  • medical equipment
  • Demetel technique
  • causal relationships