طراحی مدلی برای طرحریزی یکپارچه و استراتژیک گروههای تکنولوژی ساخت پذیر در سطح شبکه زنجیره تامین یک بنگاه مادر: مطالعه‌موردی گروه خودروسازی سایپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

2 استاد تمام دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

3 سایپا/ رئیس تحقیقات و نوآوری

چکیده

طرحریزی تکنولوژی بعنوان یکی از مولفه‌های اصلی توسعه محصول، فرآیندی است که براساس آن بنگاهها در حین توسعه محصول و فرآیند جدید تصمیم می‌گیرند که چه تکنولوژی‌هایی را در آنها بکار بگیرند. با افزایش پیچیدگی محصولات و تکنولوژی‌ها و نیز تبدیل شدن شرکت‌ها به بنگاه‌های بزرگ دارای زنجیره‌تامین، طرحریزی تکنولوژی همراه با ارزیابی ساخت‌پذیری آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. مدل‌های موجود به طرحریزی در یک بنگاه تمرکز نموده‌اند. این در حالی است که در بیرون از مرزهای بنگاه و در زنجیره‌تامین، با مجموعه‌ای از تکنولوژی‌هایی مواجه هستیم که با محصولات و تکنولوژی‌های درون بنگاه ارتباط داشته و تصمیمات آن را متاثر می‌کنند. مقاله حاضر در پاسخ به این خلاء نظری به ارائه مدلی پرداخته است که امکان طرحریزی یکپارچه تکنولوژی در حین طراحی محصول و فرآیند در سطح بنگاه مادر و نیز در عقبه این تکنولوژی‌ها در سطح زنجیره‌تامین را فراهم می‌سازد. در این مقاله از یک رویکرد کیفی در روش تحقیق بهره گرفته شده است. داده‌ها از طریق انجام مصاحبه‌های عمیق اکتشافی با خبرگان جمع‌آوری و با استفاده از روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. سپس براساس یافته‌های تحقیق اقدام به طراحی مدل شده است. در مرحله بعد، اعتبار مدل طراحی‌شده با استفاده از روش گروه کانونی مورد تصدیق و سپس در قالب یک مطالعه‌موردی توصیفی صحه‌گذاری شده است. این مقاله مدعی است که برای اولین‌بار، علاوه بر منظر مدیریت از منظر مهندسی نیز به موضوع نگریسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model for Integrated and Strategic Planning of Manufacturable Technology Groups at Supply Chain Networks in a Corporation:The Case of SAIPA Corporation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Arasti 1
  • Mohammad Reza Akbari Jokar 2
  • Ahmad Karimpour Kalow 3
1 Associated Professor and Dean Graduate School of Management and Economics Sharif University of Technology
2 Professor of Industiral Engineering at Sharif University of Technology
3 Saipa Research and Innovation Manager
چکیده [English]

Technology planning is a very critical process in the new product and process development (NPPD). We identify technologies for doing Product and Process functions, during the planning and design of products and their manufacturing systems. Now, most companies changed to large corporations and they have an extensive supply chain networks. So we can not planning of technologies with old instruments and it is important to designing a model to coverage this gap. In the new context, manufacturability assessment is very important in the technology planning, because, it has critical effect at product quality, and time to market. In this new condition, we need suitable and integrated instruments. The purpose of this article, is the designing a model for integrated and strategic planning of manufacturable technologies groups in the supply chain networks of a corporation. The approach of the research method is qualitative. In this way, we collected secondary data bye literature review and exist document at Iran automotive firms. Primary data have collected by in-depth interviews with experts by intended sampling. As well as, collected data analyzed by using thematic analysis. Then, the model is mapped based on research findings. Next, the validation and verification of designed model is approved by using of focus group and descriptive case study methods. This paper claims that has an engineering perspective to technology planning at the supply chain networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "New Product Development (NPD)"
  • "Technology Planning Matrix"
  • "Technology Supply Chain"
  • "Product Architecture"
  • "Manufacturability"