دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 9-185 
3. مدل سازی تاثیر شناسایی ، جذب و اکتساب فناوری بر جهش تکنولوژیک

صفحه 81-110

10.22104/jtdm.2015.182

حسین قلیزاده؛ علی بنیادی نائینی؛ علیرضا معینی؛ مهدی محمدی