آسیب‌شناسی سیاست‌های علم و فناوری در ایران: تحلیلی بر برنامه‌های پنج ساله توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 معاونت علمی و فناوری

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

4 پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

چکیده

چکیده
در دودهه اخیر، تاکید بر تدوین سیاست و برنامه ریزی جهت توسعه علم و فناوری در ایران را می توان در سخنان مسئولان و اسناد بالادستی کشور به خوبی مشاهده نمود. با این وجود به نظر می رسد تحقیق جامعی که سیاست‌های علم و فناوری تدوین شده در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه پیشین را مورد نقادی قرار دهد، کمتر به چشم می خورد. در این پژوهش با رویکردی اکتشافی و توصیفی تلاش شده تا تمامی اسناد برنامه‌های توسعه کشور پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گیرند و از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی برای استخراج و توصیف داده های موجود در آنها استفاده شود. نتایج این آسیب شناسی در سه دسته کلی تحلیل‌های ساختاری، تحلیل‌های کمی و تحلیل‌های کیفی ارائه شده است. در نهایت، بر اساس نتایج این تحقیق، پیشنهاداتی برای تدوین هرچه بهتر مفاد برنامه ششم در حوزه علم، فناوری و نوآوری ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of Science and Technology Policies of Iran: An Analysis of the five-year development plans

نویسندگان [English]

  • Mehdi Godarzi 1
  • hossein rezaalizadeh 2
  • Jalil Gharibi 3
  • Mostafa Mohseni 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Abstract:
In the past two decades, the emphasis on policy formulation and planning for the development of science and technology in Iran can be found in the words of officials as well as upstream documents of the country. It seems, however, there are a few comprehensive studies which criticized the science and technology policies in the previous five-year development plans. By an exploratory and a descriptive approach and utilizing of quantitative and qualitative content analysis to extract and describe the data, this research has attempted to examine all of Iran’s development plans after revolution. The result of this pathology is presented in the three main categories, namely, structural analysis, quantitative analysis and qualitative analysis. Finally, based on the results of the research, some suggestions for better formulating the provisions of the sixth development plan in the area of science, technology and innovation have been expressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Technology Policy
  • Five Year Political Economical and Social Development Plan
  • Content Analysis
  • Pathology
  • Iran