دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 9-158 

مقاله پژوهشی

1. شناسایی و اولویت بندی ریسکهای پروژه های همکاری فناوری (حوزه زیست فناوری)

صفحه 9-33

10.22104/jtdm.2014.214

محمد نقی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مریم میرافشار