موانع فرهنگی در تسهیم دانش از منظر مدیریت تغییر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی - سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

چکیده

اجرای مدیریت دانش در یک سازمان تغییرات قابل‌توجهی در سطوح مختلف سازمانی به همراه دارد، که مدیریت این تغییرات نقش به‌سزایی در موفقیت آن سازمان دارد. این مقاله مدیریت دانش را به‌عنوان یک تغییر جدید در سازمان بررسی نموده و سپس از میان چالش‌های مختلف آن، عوامل فرهنگی مؤثر در تسهیم دانش را شناسایی و بررسی می‌کند. مطالعه میدانی این پژوهش به‌وسیله پرسشنامه در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران انجام شده‌است. پنج عامل اعتماد، تعهد، رضایت شغلی، یادگیری و ارتباطات سازمانی به‌عنوان عوامل فرهنگی مؤثر در تسهیم دانش شناسایی و بررسی شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که در صورت اجرای مدیریت دانش مقاومت‌های زیادی از سوی افراد صورت خواهد گرفت؛ و به‌منظور رویارویی با مقاومت افراد در اجرای مدیریت دانش، عوامل فرهنگی فوق بیشترین مانع و در سطح نه‌چندان مناسبی در سازمان مورد‌مطالعه ارزیابی شده‌اند. با وجودی‌که افراد ظاهراً از اجرای این تغییر استقبال کرده و آن را در رشد و پویایی سازمان مؤثر می‌دانند، ولی، در عمل ارزیابی نشان می‌دهد که آمادگی کافی از جنبه تسهیم دانش، در میان افراد، وجود ندارد و در صورت اجرای مدیریت دانش احتمال رویارویی با شکست، بسیار محتمل به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Obstacles in Knowledge Sharing in terms of Change Management

نویسنده [English]

  • Negar Armaghan
Assistant Professor - IROST
چکیده [English]

Knowledge Management in an oranization needs a set of changes in different levels of firms; hence, Change Management has an important role for its success. This paper studies implementing knowledge management, as a new change, in the organization by emphasizing the cultural aspects in knowledge sharing. This research, first identified cultural factors in knowledge sharing, and then, used an experimental way in order to evaluate them in implementation successful knowledge management. For experimental part, a questionnaire is applied in Iranian Research Organization in Science and Technology. Five factors have been identified and studied as the cultural factors affecting knowledge sharing as, trust, commitment, job satisfaction, learning, and organizational communication. The results show that facing the resistance of people, the implementation of knowledge management will occur with a lot of resistance from the people. Therefore, the evaluation of cultural factors in this research doesn't appear in very good level. Although the organizations’s employees appreciate this change, but cultural evaluation shows that there is not adequate preparation in terms of cultural aspects in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change
  • Cultural aspects
  • Change Management
  • Knowledge Management
  • knowledge sharing