تاثیر تکنولوژی تولید برقابلیت های رقابتی تولید و بهبود عملکرد تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

حرکت سیستم تولیدی از سمت تولید صنعتی به فراصنعتی باعث افزایش قابلیت شرکتهای تولیدی در ارائه محصولات با قیمت پائین، کیفیت و انعطاف بالا و تحویل مناسب می شود. بنظر می رسد واحدهای تولیدی با ارائه قابلیتهای رقابتی تولیدی مناسب افزایش سطح عملکرد شرکت را رقم می زنند. در این مطالعه بررسی شده است که آیا می توان قابلیتهای رقابتی تولید را تحت یک سازه واحد تعریف نمود و چگونه ارتباطی بین تکنولوژیهای پیشرفته تولیدی با این سازه و عملکرد وجود دارد. برای این بررسی ابتدا از تحلیل عاملی تاییدی و سپس از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشاندهنده آن بود که ارتباط معنی دار مثبت بین تکنولوژی تولید، قابلیتهای رقابتی تولید و عملکرد وجود دارد. در ادامه، بحث و نتیجه گیری و در نهایت، محدودیتها و پیشنهادها آورده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Production Technology to Production Competetive Capabilities and Improving Business Performance (Resource Based View)

نویسنده [English]

  • Alireza Pooya
چکیده [English]

Production system movement from industrial to infrastructural make to increase production firms capabilities in offer products with low price, up quality and flexibility, and suitable delivery. Products with suitable product competitive capabilities peer result to increase performance level of firms. In this paper surveyed could these cometetive capabilities build under one joint construct, and how relation exit between advanced manufacturing thechnology with production cometetive capabilities and performance.in this survey used from conformity factor analysis and then structural equation modeling. Results show positive signtifacant relationship exit between production thechnology, production cometetive capabilities and performance. Then, present discussion and conclusion, and finally, express limitations and purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production Technology
  • Production Competitive Capabilities
  • Business Performance
  • Structural Equation Modeling