توجیه و انتخاب تکنولوژی پیشرفته: کاربرد رویکرد تلفیقی FANP-FARAS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان

چکیده

چکیده
بکارگیری تکنولوژی تولید پیشرفته ابزاری مهم در کسب تمایز در بازار رقابتی است. در حالی که درک و بکارگیری صحیح این تکنولوژی مزایای چشم‌گیری برای شرکت‌ها به همراه دارد، انتخاب یک تکنولوژی نامناسب نیز می‌تواند تأثیرات جبران‌ناپذیر مالی و استراتژیک برای شرکت‌ها به بار آورد. لذا انتخاب یک تکنولوژی درست گامی حیاتی در اثربخشی فرآیند انتقال تکنولوژی است. هدف این مقاله ارائه‌ی رویکردی کاربردی برای ارزیابی و رتبه‌بندی تکنولوژی‌های پیشرفته با استفاده از مدل ترکیبی FANP-FARAS می باشد. این تحقیق از نوع هدف کاربردی و به صورت توصیفی- پیمایشی انجام شده است. در جمع آوری داده های مورد نیاز برای تعیین میزان اهمیت و اولویت معیارها از پرسشنامه مقایسات زوجی FANP و برای تعیین نرخ عملکرد تکنولوژی های مختلف از پرسشنامه FARAS استفاده شده است. مدل ارائه شده برای توجیه و انتخاب تکنولوژی جدید، معیارهای متعدد کمی و کیفی را در سه بعد مختلفِ منابع انسانی، عملیاتی و مالی دسته بندی کرده است. با لحاظ روابط درونی بین ابعاد و معیارهای مختلف انتخاب، فرآیند ارزیابی واقع گرایانه تری نسبت به سایر رویکردها که این روابط را نادیده می گیرند، فراهم شده است. مدل ارائه شده ابزاری در اختیار مدیران قرار می دهد که آنها را قادر می سازد با وجود گستردگی معیارهای انتخاب، تضاد احتمالی بین آنها، عدم اطمینان و روابط بین معیارها؛ نرخ عملکرد و درجه مطلوبیت تکنولوژی های مختلف را نسبت به وضع بهینه، مورد بررسی قرار دهند و مناسب ترین تکنولوژی را انتخاب نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Justification and Selection of Advanced Technologies: Application of Hybrid MCDM Approach Based on FANP and FARAS

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Aliakbari 1
  • Mohsen Shafiee NikAbadi 2
1
2
چکیده [English]

Abstract
New technology is an important tool for differentiation on the market. Advanced Manufacturing Technologies (AMTs) have a lot of benefits for organizations. However, selection of inappropriate technology could have devastating impact both financially and strategically. Selection of right technology is a critical stage in a successful technology transfer process. The objective of this paper is developing an evaluation model to judge the appropriateness of advanced technologies by applying the integrated model of FANP-FARAS. This research is applicable in purpose and it has been done with a descriptive survey approach. For prioritization of the selection criteria, the data has been gathered by pairwise comparison questionnaire of FANP and for estimation of the performance rate of different technologies; the FARAS questionnaire has been applied. For the purpose of justifying and selecting new technologies, both qualitative and quantitative factors have been considered in human factors, operational factors and financial factors. Allowing for interdependencies among selection criteria provides a more realistic evaluation process than other selection processes that ignore such interdependencies. The technology selection process is a complex problem, because the decision criteria may be in conflict and may also be uncertain. In addition, interdependent relationships exist among various dimensions and criteria. The findings shows that the proposed hybrid MCDM approach based on fuzzy ANP and fuzzy ARAS is applicable methodology to assist in technology selection decisions. This model provides managers a tool for evaluating several technology alternatives and selecting the most appropriate technology for adoption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Justification
  • Technology Selection
  • Advanced Manufacturing Technology (AMT)
  • Fuzzy Analytic Network Process (FANP)
  • Fuzzy ARAS