قابلیت های کلیدی برای نوآوری و توسعه محصولات و سامانه های پیچیده دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی-دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی-دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

بخش عمده ای از محصولات و سامانه‌های دفاعی در زمره محصولات و سامانه‌های پیچیده قرار دارند. از طرفی، قابلیت‌های خاصی جهت نوآوری و توسعه محصولات و سامانه‌های پیچیده مورد نیاز است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل اهمیت- عملکرد به مطالعه در رابطه با قابلیت‌های کلیدی جهت نوآوری و توسعه محصولات و سامانه‌های پیچیده دفاعی پرداخته است. به این منظور، از نظرات خبرگان صنایع دفاعی برای تأیید و دسته بندی قابلیت‌های شناسایی شده از مبانی نظری و پیشینه پژوهش استفاده شد. بعلاوه، از طریق توزیع پرسشنامه میان مدیران و متخصصان صنایع دفاعی، میزان اهمیت قابلیت‌ها و عملکرد صنایع دفاعی در ایجاد و ارتقاء این قابلیت‌ها مورد سنجش قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سازمان‌ها و صنایع توسعه دهنده محصولات و سامانه‌های پیچیده دفاعی باید به ترتیب بر ایجاد و بهبود این قابلیت‌ها تمرکز نمایند: 1. مدیریت دانش درون و برون سازمانی؛ 2. مدیریت بازار و تعامل با مشتری؛ 3. یکپارچه سازی سیستم؛ 4. شبکه سازی، تعامل و همکاری؛ 5. فناورانه؛ 6. برنامه ریزی و مدیریت پروژه‌های کلان؛ 7. تست، ساخت و تولید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Key Capabilities Required for Innovation and Development of Defense Complex Products and Systems

نویسندگان [English]

  • Mostafa Safdari Ranjbar 1
  • Jafar Gheidar Kheljani 2
  • Siamak Tahmasbi 3
  • Gholam Reza Tavakoli 2
1 Ph.D Candidate in Technology Management at Allameh Tabataba'i University
2 Assistant Professor at Maleke Ashtar University of Technology
3 Ph.D Candidate in Industrial Management, Maleke Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Majority of defense product and systems belong to complex product systems. In the other hand, specific capabilities are required to innovate and develop these complex product and systems. So, this research aims at investigating on key capabilities required for innovation and development of defense complex products and systems, through applying Importance-Performance Analysis (IPA) method. In order to verify and categorize identified capabilities from research background, we used opinions of some experts from defense industries. Furthermore, through distributing questionnaires among defense industries managers and specialists, both importance of capabilities and performance of defense industries in establishing and enhancing these capabilities were evaluated. Our findings show that, defense organizations and industries should create and improve these capabilities respectively: 1. Intra and inter organizational knowledge management; 2. Market and customer relationship management; 3. System integration; 4. Networking, interaction and collaboration; 5. technological; 6. Planning and management of mega projects; 7. Test, manufacturing and production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complex Product Systems
  • Key capabilities
  • Defense Industry
  • Importance-Performance Analysis