ارزیابی عملکرد مدیریت فناوری و نوآوری در دو مرحله توانمندسازها و نتایج با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت و مهندسی کسب‌وکار، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت و مهندسی کسب‌وکار، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار، گروه ریاضی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ارزیابی عملکرد امری ضروری برای تصمیم‌گیری در سازمان‌ها است. مدیران سازمان‌ها برای کسب مزیت رقابتی، نیازمند اطلاعاتی از عملکرد سازمان هستند تا ضمن آگاهی از وضعیت سازمان، بتوانند برای بهبود آن تصمیم‌گیری نمایند. از اینرو اهمیت و ضرورت الگویی جهت ارائه بازخورد عملکرد سازمان و دستیابی به ابزاری برای تحقق این نیاز، روشن می‌گردد. با توجه به جایگاه مدیریت فناوری و نوآوری و اهمیت آن در بنگاه‌های تجاری و خدماتی، هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مدیریت فناوری و نوآوری در 49 بنگاه در دو مرحله توانمندسازها و نتایج با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها در شناسایی بنگاه‌های کارا و ناکارا، تشخیص میزان و منشاء ناکارایی و همچنین شناسایی بنگاه‌های مرجع است. نتایج نشان می‌دهد که علیرغم آنکه اکثر بنگاه‌ها در مرحله توانمندسازها از کارایی کامل برخوردارند، اما در مرحله نتایج ناکارا هستند. اکثریت بنگاه‌ها در شاخص «مدیریت منابع دانشی و اطلاعاتی» دارای بیشترین مازاد بوده در حالی که در شاخص «نتایج دانشی و فناورانه» دارای بیشترین کمبود هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Management of Technology and Innovation in two stages of Enablers and Results Using Data Envelopment Analysis

نویسندگان [English]

  • Ali Amini 1
  • Ali Bonyadi Naeini 2
  • Mahdi Mohamadi 3
  • Mahnaz Ahadzadeh Namin 4
1 Master of Management of Technology, Department of Business Management and Engineering, College of Engineering Progress, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Department of Business Management and Engineering, College of Engineering Progress, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Department of Industrial Management, College of Management, Tehran University, Tehran, Iran
4 Department of Mathematics, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Performance Evaluation is a crucial issue in organizational decision making. In order to gain competitive advantage, managers need information about organization’s performance to know the state of the organization better and be able to make decisions for improving it. Therefore, the importance and necessity of a model for providing feedback on the performance of the organization and acquiring a tool for fulfilling this need is clarified. According to the position of management of technology and innovation and its importance in business and service firms, the purpose of this research is to evaluate the performance of management of technology and innovation among 49 firms. This evaluation is considered in two stages of enablers and results using DEA. It will to identify Effective and inefficient firms, Detect source and size of inefficiency and identify reference firms. The results show that despite the fact that most firms are operational at the enablers stage, they are inefficient in the results stage. The majority of firms have the most surplus in the "management of information and knowledge resources" index, while they are in the most lack of "Knowledge and Technological results".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management of Technology and Innovation
  • Performance Evaluation
  • Efficiency Evaluation
  • Data Envelopment Analysis (DEA)