دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، مهر 1395، صفحه 9-175 

مقاله پژوهشی

بررسی رفتار و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی با رویکرد تکسونومی

صفحه 9-32

10.22104/jtdm.2017.1660.1587

سید سروش قاضی نوری؛ جهانیار بامداد صوفی؛ نیلوفر ردائی


چرخه‌ی حیات نوآوری‌های اجتماعی

صفحه 69-95

10.22104/jtdm.2017.1532.1556

علی اصغر سعدآبادی؛ علی اصغر پورعزت؛ محمد امین قانعی راد؛ نیما مختارزاده؛ مهدی الیاسی