الگوی کسب و کار بانکداری الکترونیک مبتنی بر ظهور فینتک‌ها و استارتاپ‌های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازاریابی،گروه مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

هم اکنون عصرگذار از مدل‌های سنتی به مدل‌های کسب ‌وکار فناوری ‌محور و ارزش ‌آفرین می‌باشد. این مقاله با هدف شناسایی مولفه‌ها و عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر بر مدل کسب و کار بانکداری الکترونیک در قالب پیشران‌ها و پیامدها با استفاده از ادبیات موضوع و روش فراترکیب، همچنین نظرسنجی از خبرگان به کمک پرسشنامه و تکنیک دلفی، از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی (قضاوتی و گلوله برقی) از نظرات 17 خبره دانشگاهی و 17 مدیر یکی از بانک‌های خصوصی کشور بهره گرفته است. جهت توقف نظرسنجی از ضریب توافق کندال استفاده شده و از آزمون فریدمن نیز اولویت مولفه‌ها شناسایی گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که از نظر خبرگان در حوزه پیشران‌های مدل کسب و کار بانکداری الکترونیک به ترتیب شاخص‌های ساختار موسسات مالی، بخش‌بندی مشتریان، توسعه‌دهندگان فناوری‌های مالی و محیط کسب و کار دارای بیشترین اهمیت می‌باشند. در خصوص ابعاد مدل کسب و کار نیز به ترتیب خدمات پیشنهادی ارائه شده دارای بیشترین اهمیت و پس از آن سازه ارتباطی مشتریان، مدیریت زیرساخت و جنبه مالی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در حوزه پیامدهای طراحی مدل کسب و کار بانکداری الکترونیک نیز به ترتیب شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار، بهبود عملکرد سازمانی و رواج بانکداری مجازی دارای بیشترین اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a New E-Banking Model Based on the Rise of FinTechs and Startups (A Case of a Private Bank In Iran)

نویسندگان [English]

  • Mahsa Asadollah 1
  • Rasoul Sanavifard 2
  • Ali Hamidizadeh 3
1 Ph.D. Student of Marketing Management, Department of Business Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Humanity, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Public Management, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
چکیده [English]

It is now the time of moving away from traditional methods of business to technology-oriented and value-creating models. The aim of this study is to identify the affecting and affected factors by designing a new business model for banking industry, with antecedents and consequences that come out from literature, meta-synthesis, and Delphi technique by using judgments and snow bullets sampling method from the views of 17 university teachers and 17 managers of a private bank in Iran, and two-step Delphi technique was used to reach the consensus of experts. Further, to analyze data, we employed SPSS software and used W-Kendall tests. Also, we used Friedman test to ranking dimensions and indicators. Results show that according to the experts about antecedents, the structure of financial institutions is the most important factor, and then customers segmentation, financial technology developers and business environment are in the next steps. About the dimensions of E-banking model, the proposed services is the most important factor, and then customer relationship management, Infrastructure management and financial management are in the next steps. About the consequences, the business environment is the most important factors and then organizational performance and virtual banking are in the next steps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Model
  • E-banking
  • Fintech
  • Financial Startups
  • Qualitative Research
_      ارسنجانی ع، طالقانی م. (1396). مقایسه مدل کسب‌وکار بانکداری الکترونیک بانک‌های ایران با مدل بانکداری جامع، سومین کنفرانس مدیریت و اقتصاد کسب‌وکار، تهران، پژوهشکده مدیریت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر.
_      الله دادی مهدی، تاج‌زاده نمین ابوالفضل، ایراندوست منصور، سلطان پناه هیرش. (1397). طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش فرا ترکیب و دلفی (مورد مطالعه: شرکت‌های کوچک و متوسط غرب کشور). فصلنامه علوم مدیریت ایران، 13(49)، 72-90.
_     برادران وحید. (1394). عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقی بر اساس توسعه مدل پذیرش فناوری، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 3 (2)، 99-122.
_      بهبودی گنجه م، عباسی خواه ح س. (1396). شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بقای استارتاپ با بررسی نقش تعدیل گری سرمایه انسانی، کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی، تهران، دانشگاه تهران.
_      پارسی م، کیانی نیکو ا، محمدیان ا. (1395). مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر اینترنت اشیا (مطالعه موردی: بررسی مدل‌های اجرایی در کسب‌وکارهای گروه مگابایت)، کنفرانس بین‌المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران.
_      جاودان م، فتحیان م. (1386). نقش بانکداری سیار در ارائه راه‌حل‌های پرداخت موردنیاز مدل‌های کسب‌وکار سیار. اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی، 1-22.
_      رزمی ز، حاجی حیدری ن، حسینی کیا ع. (1393). پژوهشی در تأثیرگذاری ارزش پیشنهادی حوزه واسط مشتری جهت طراحی مدل کسب‌وکار همراه با رویکرد BMO. نشریه فرآیند مدیریت و توسعه، ۲۷ (۴)، ۱۱۷-۱۳۸.
_      رضوانی م، اصلاحی م. (1392). مفهوم‌پردازی مدل‌های کسب‌وکار الکترونیک صنعت بانکداری و ارائه الگو در بانک‌های نوظهور. پژوهشنامهمدیریتتحول، 5 (10)، ۱۲۵-۱۴۴.
_      رضوانی م، اصلاحی م. (1395). ارائه مدل کسب‌وکار الکترونیکی صنعت بانکداری کشور با استفاده از روش‌شناسی پژوهش آمیخته. نشریه پژوهش‌هایمدیریتمنابعسازمانی، 6 (4)، 19-41.
_      سخدری ک، زارعی ب، صادقی ب. (1396). تحلیل مدل رفتاری کسب‌وکارهای نوپا با استفاده از مدل توسعه مشتری، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 10(3)، ۳۹۵-۴۱۵.
_      طباطبایی نسب س م، ماه آور پور ف. (1397). عوامل تأثیرگذار بر ارتقای شهرت فناوری و نقش آن بر عملکرد کسب‌وکار شرکت. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 5 (4)، ۱۰۳-۱۳۲.
 
_ عشوری کیوانی م، فکور ثقیه ام، ملک زاده غ ر. (1397). تأثیر باورهای مبتنی بر کارایی و نظریه انتشار نوآوری بر باورهای مبتنی بر پذیرش بانکداری اینترنتی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 6 (1)، 133-159.
_      منطقی م، ثاقبی سعیدی ف. (1392). مدل‌های کسب‌وکار؛ مبانی، ارزیابی، نوآوری. فصلنامه رشدفناوری، 3 (9)، 1-13.
_      ندافی ر، احمدوند م. (1396). شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های توسعه کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) با استفاده از روش‌شناسی کیو. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 10(3)، ۵۱۷-۵۳۴.
_      نیک بین، ح، بدیع زاده، ع، داوری، ع، حسینی نیا، غ ح. (1397). ارائه مدل کسب‌وکار مؤثر در حوزه کسب‌وکارهای الکترونیکی با روش شبکه خزانه. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 6 (1)، 137-159.
_      هومن ح ع. (1385). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: انتشارات سمت.
_  Afuah A, & Tucci C. )2003(. Internet Business Models and Strategies. McGraw-Hill, New York.

_  Al-Debei M. (2010). The Design and Engineering of Innovative Mobile Data Services: An ontological framework founded on business model thinking. PhD Thesis, Brunel University.

_  Alt R., & Zimmermann H. )2001(.Introduction to Special Section – Business Models. Electronic Markets, 11(1): PP 3–9.
_  Anderson C. (2006). The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More.Publisher: Hachette Books.

_  Anshari, M., Almunawar, M. N. & Masri, M. (2019). An Overview of Financial Technology in Indonesia, Financial Technology and Disruptive Innovation in ASEAN, Hershey, PA: IGI Global, PP 216-224.

_  Applegate L.M. (2001). Emerging e-business models: lessons from the field, Harvard business school working paper, No. 9-801-172.
_  Bankvall L, Dubois A, & Lind F. (2016). Conceptualizing business models in industrial networks. Industrial Marketing Management, 60: PP 196-203.
_  Bhandari V. (2019). FinTech: A Study of Enablers, Opportunities, and Challenges in the Banking and Financial Services Sector, Financial Technology and Disruptive Innovation in ASEAN, Hershey, PA: IGI Global, PP 108-118. DOI:10.4018/978-1-5225-9183-2.ch005

_  Bouwman H, de Vos H, & Haaker T. (2008). Mobile Service Innovation and Business Models. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-540-79238-3

_  Calia RC, Guerrini FM, & Moura GL. (2007). Innovation networks: From technological development to business model reconfiguration. Technovation, 27: PP 426-432.
_  Camisón C, & Villar López A. (2010). Business models in Spanish industry: A taxonomy-based efficacy analysis. Mangement, 13(4): PP 298–317.
_  Camponovo G, & Pigneur Y. (2003). Business model analysis applied to mobile business. The university of Lausanne.
_  Casadesus-Masanell R., & Ricart J. E. (2010). From strategy to business models and on to tactics. Long Range Planning, 43(2): PP 195-215.
_  Chesbrough H. (2007). Business model innovation: it’s not just about technology anymore. Strategy and Leadership, 35(6): PP 12-17.
_  Consolvo S., Smith IE., Matthews T., LaMarca A., Tabert J., & Powledge P. (2005). Location Disclosure to Social Relations: why, when, & what people want to share. CHI. Portland, Oregon, USA: Intel Research Seattle, PP 81-91
_  De Reuver M, Bouwman H, & Haaker T. (2008). Capturing Value from Mobile Business Models. 21st Bled eConference:eCollaboration: Overcoming Boundaries through Multi-Channel Interaction, Bled, Slovenia, PP 103-114.
_  Diemers D., Lamaa A., Salamat J., & Steffens T. (2015). Developing a FinTech ecosystem in the GCC. Strategy&. Available at https://www.strategyand.pwc.com/media/file/Developing-a-FinTech-ecosystem-in-the-GCC.pdf [Accessed 11 September 2018].

Dineshkumar Vyas S. (2012). Impact of E-Banking on Traditional Banking Services. International Journal of Computer Science and Communication Networks, 2 (3): PP 310-313.

_  Dmitriev V, Simmons G, Truong Y, Palmer M, & Schneckenberg D. (2014). An exploration of business model development in the commercialization of technology innovations. R & D Management. RADMA and John Wiley & Sons Ltd.
_  Elfering A., Grebner S., Semmer N. K., Lo Faso L., Gut S., & Kälin W. (2003). Working conditions, well-being, and job-related attitudes among call centre agents. European Journal of Work and Organizational Psychology, 12(4): PP 341-365.
_  Elfring T, & Hulsink W. (2003). Networks in entrepreneurship: The case of high-tech nology firms. Small Business Economics, 21(4): PP 409–422.

_  Ellis S. (2010). Find a growth hacker for your startup. Available at: http://www.startup-marketing.com/where-are-all-the-growth-hackers [Accessed 1 Apr 2018].

_  Faber E, Ballon P, Bouwman H, Haaker T, Rietkerk O, & Steen M. (2003). Designing business models for mobile ICT services. 16th Bled electronic commerce conference, 18(12): PP 10-16.
Gai K, Qiu M, & Xiaotong S. (2018). A survey on FinTech. Journal of Network and Computer Applications, 103: PP 262-273.
_  Gerard G, & Bock A. (2010). The Business model in Practice and its Implications for Entrepreneurship Research. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(1): PP 83-111.
_  Gordijn J, Akkermanns JM, & Van Vliet H. )2000(. Business Modeling is not Process Modeling. In Liddle SW Mayr HC and Thalheim B (Eds), ER2000 Workshop. LNCS 1921 2000, PP 40-51.
_  Grover P, Kar AK, & Ilavarasan P.V. (2017). Understanding Nature of Social Media Usage by Mobile Wallets Service Providers –An Exploration through SPIN Framework. Information Systems area, DMS, Indian Institute of Technology Delhi. Procedia Computer Science, 122: PP 292–299.
_  Hacker M, Larso D, & Doolen, T. (2009). Development of a Manufacturing Flexibility Hierarchy through Factor and Cluster Analysis: The Role of New Product Type on US Electronic Manufacturer Performance, Journal of Manufacturing Technology Management, 20(4): PP 417-441.
_  Hamel G. )2000(. Leading the revolution. New York: Plume.
_  Hedman J. & Kalling T. (2003). The business model concept: theoretical underpinnings and empirical illustrations, European Journal of Information Systems,12(1): PP 49-59.
_  Horowitz AS. )1996(. The real value of VARS: resellers lead a movement to a new service and support. Marketing Computing, 16(4): PP 31-36.
_  Hung J.L, & Luo B. (2016). FinTech in Taiwan: a case study of a Bank’s strategic planning for an investment in a FinTech company. Journal of Financial Innovation, 2(15): PP 1-16.
_  Hyytinen A, Pajarinen M, & Rouvinen, P. (2015). Does innovativeness reduce startup survival rates?. Journal of Business Venturing. 30: PP 564–581.
_  Johnson M. )2010(. Seizing the white space. Business model innovation for growth and renewal. Boston: Harvard Business Press.
_  Joyce A, & Paquin R. (2015). The triple layered business model canvas: A tool to design more sustainable business models. Journal of Cleaner Production, 135: PP 1474-1486.

_  Kastalli I, & Van Looy B. )2013(.Servitization: Disentangling the impact of service business model innovation on manufacturing firm performance. Journal of Operations Management, 31 (4): PP 169-180.

_  Kawaf F, & Tagg S. (2017). The construction of online shopping experience: a repertory grid approach. Computers in Human Behavior, 72: PP 222-232.
_  Kleijnen M, Ruyter K, & Wetzels M. (2007). An assessment of value creation in mobile service delivery and the moderating role of time consciousness. Journal of Retailing, 83: PP 33-46.
_  KPMG, & H2 Ventures. (2015).Announcing the world’s leading FinTech innovators for 2015, The FinTech 100 report. Available at: https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2015/12/ventures-kpmg-FinTech-fs.html. [Accessed 14 December 2018].
_  Lambert SC. (2012). Deconstructing business model frameworks using a reference model. Center of accounting, govenance, and sustainability, PP 4: 1-19.
_  Landau C, Karna A, & Sailer M. (2016). Business model adaptation for emerging markets: a case study of a German automobile manufacturer in India. R&D Management. 46(3): PP 480-503.
_  Lee I, & Shin Yong J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. Business Horizons, 61: PP 35-46.
_  Leong C, Tan B, Xiao X, Tan FTC, & Sun Y. (2017). Nurturing a FinTech ecosystem: The case of a youth microloan start up in China. Journal of Information Management, 37: PP 92–97.
_  Lim D, Morse E, Mitchell K, & Seawright K. (2010). Institutional Environment and Entrepreneurial Cognitions: A Comparative Business Systems Perspective. Entrepreneurship Theory and Practice, 34(3): PP 491-516.
_  Linder J, & Cantrell S. )2000(. Changing Business Models: Surveying the Landscape. Working Paper from the Accenture, Institute for Strategic Change, PP 1-15.
_  Magrett J. )2002(. Why business models matter. Harvard Business Review, 80(5): PP 86-92.
_  Malmstrom M, Johansson J, & Wincent J. (2014). Cognitive Constructions of Low Profit and High Profit Business Models: A Repertory Grid Study of Serial Entrepreneurs.Entrepreneurship Theory and Practice, 39(5): PP 1083–1109.
_  Masanell R, & Ricart JE. (2012). From strategy to business models and on to tactics. Long Rang Planning. 43(8): PP 98-109.
_  Maurya, A. (2012). Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works. second edition. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, Inc.

_  Mazhelis O, Luoma E, & Warma H. (2013). Defining an internet-of-things ecosystem, Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networking. Berlin (Heidelberg): Springer. PP 1-14.

_  Moroni I, Arruda A, & Araujo K. (2015). The design and technological innovation: how to understand the growth of startups companies in competitive business environment. Procedia Manufacturing. 3: PP 2199 – 2204.
_  Nambisan Z.S. (2011). Entrepreneurship in global innovation ecosystems. Academy of Marketing Science Review, 1: PP 4–17.
_  Oliva R. & Kallenberg R. (2003), Managing transition from products to services. International Journal of Service Industry Management, 14(2): PP 160-172.
_  Osterwalder A. (2004). The Business Model Ontology - a Proposition in a Design Science Approach. Ph.D. thesis, In Institut d'Informatique et Organisation, University of Lausanne, Ecole desHautes Etudes Commerciales HEC, Lausanne, Switzerland, 173 p.
_  Osterwalder, A., Pigneur, Y., Smith, A. & 470 practitioners from 45 countries. (2010). Business model generation, Self-published.
_  Paavilainen J. (2002). Mobile business strategy underestanding the technology and oppourtunities. England: Wireless press.
_  Peterson R. (2004).Crafting Information Technology Governance. Information Systems Management, (21)4: PP 7-23.
_  Petrovic O, Kittl C, & Teksten RD. )2001(. Developing Business Models for eBusiness. International Conference on Electronic Commerce, Vienna, October.
_   Pousttchi K. Schiessler M. & Wiedemann DG. (2007). Analyzing the Elements of the Business Model for Mobile Payment Service Provision. Sixth International Conference on the Management of Mobile Business, Germany: University of Augsburg, PP 1-8
_  PwC. (2016). Blurred lines: How FinTech is shaping financial services. PwC Global FinTech Report. Available at: https://www.pwc.de/de/newsletter/finanzdienstleistung/assets/insurance-inside ausgabe-4-maerz-2016.pdf [Accessed May 2018].
_  Rajala A., Partanen, J., & Chetty Sylvie, K. (2011). Innovation Types and Network relationships. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(5): PP 1042-2587.
_  Rajala R, & Westerlund M. )2007(. Business models - a new perspective on firms assets and capabilities: observations from the Finnish software industry. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 8(2): PP 115-126.
_  Rappa M. )2006(. The utility business model and the future of computing services. IBM Systems Journal, 43(2): PP 77-89.
_  Ries, E. (2011). The lean Start up:How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses, Crown Business.
Riskinanto A, Kelana B, & Hilmawan D.R. (2017). The Moderation Effect of Age on Adopting E-Payment Technology. Procedia Computer Science, 124: PP 536-543.
_  Sandelowski M., & Barroso J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.
_  Schweizer L. (2005). Concepts and Evolution of Business Model, Journal of General management, 31(2): PP 37-56.
_  Shafer SM, Smith HJ, & Linder J. (2005). The power of business models. Business Horizons, 48: PP 199-207.
_  Solis H, Masanell R, & Grifell–Tatje E. (2014). Business Model Evaluation: Quantyging Wallmarts Sources Of Advantage. Strategic Entrepreneurship Journal, 9(1): PP 12-33.
_  Stähler P. )2002(. Business Models as a Unit of Analysis for Strategizing. In proceedings of the 1st International Workshop on Business Models, Lausanne, Switzerland. Available at: http://www.businessmodelinnovation.com/english/definitions.html [Accessed 21 June 2018].
_  Teece DJ. )2010(. Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 43: PP 172-194.
_  Tidd J., Bessant J. & Keith P. (2005). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. 3rd Edition. John Wiley & Sons, Ltd, West Sussex, England.
_  Timmers P. (1998). Business Models for Electronic Markets. Journal of Electronic Markets, 8: PP 3-8.
_  Tiwari R. & Buse S. (2007). Mobile commerce Prospect: A strategic analysis of opportiunities in banking sector. Hamburg University Press.
_  Tomachai BW, & Janant PK. (2017). Determinants affecting mobile banking adoption by generation Y based on the Unified Theory of Acceptance and Use of TechnologyModel modified by the Technology Acceptance Model concept, Kasetsart Journal of Social Sciences, PP 1–10.
_  Torbay MD, Osterwalder A, & Pigneur Y. (2001). E-Business model design, classification and measurements. Thunderbird International Business Review, 44(1).
_  Turban E, Leidner McLean E, & Wetherbe J.(2003), Information technology for management, New York: John Willy and Sons.
_  Varshney U. (2008). Business models for mobile commerce services: requirements, design and the future. Journal of IT Professional, 10: PP 48-55.
_  Venkatraman N, & Henderson JC. )1998(. Real Strategies for Virtual Organizing. Sloan Management Review, 40(1).
_  Weill P, & Vitale MR. )2001(. Place to space, migrating to e-business models. Harvard business school press, ISBN 1-57851-245-X.20(2): PP 8-84.
_  Weiweia L, & yue D. (2015). Research on Value Evaluation of E-commerce Business Model. Procedia Computer Science, 60: PP 1328 – 1336.
_  Williams-Grut O. (2016). Deloitte just trashed the hype around a 180 billion FinTech market. Business Insider. Available at https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pyJpLvuGozoJ:https://www.businessinsider.com/deloitte-report-marketplace-lending-not-significant-players-peer-to-peer-2016-5+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ir [Accessed 1 June 2018].
_  Wirtz B, Pistoia A, Ullrich S, & Gottel V. (2016). Business Models: Origin, Development and Future Research Perspectives. Long Range Planning, 49(1): PP 36-54.
Yip A.W.H, & Bocken N.M.P. (2018). Sustainable business model archetypes for the banking industry. Journal of Cleaner Production, 174: PP 150-169.
_  Yiu CS, Grant K, & Edgar D. (2007). Factors affecting the adoption of internet banking in Hong Kong: implications for the banking sector. International Journal of Information Management, 22(1): PP 336–351.
_  Zachariadis M. & Ozcan P. (2017). The API Economy and Digital Transformation in Financial Services: The Case of Open Banking. SWIFT Institute Working Paper, No. 2016-001. 15 June. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2975199. [Accessed 27 July 2018].
_  Zott C, Amit R, & Massa L. (2011). The Business Model: recent developments and future research. Journal of Management, 37 (4): PP 1019–1042.