پویایی‌شناسی اثر سیاست‌های مرکز رشد فناوری اطلاعات بر تاب‌آوری شرکت‌های فناور مستقر در آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری پویایی شناسی سیستم‌ها، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

2 مدیر گروه پژوهشی پویایی شناسی سیستم‌ها در موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)

3 کارشناسی مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد

چکیده

پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد با ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا به تاب‌آوری شرکت‌های فناور کمک می‌کنند. مطالعات مختلف اثرات پارک‌ها و مراکز رشد فناوری را متفاوت دانسته و آن را متأثر از سیاست‌های این مراکز می‌دانند. در این راستا با توجه به سیاست‌های خاص مرکز رشد فناوری اطلاعات پارک علم و فناوری یزد و از آنجا که در این مرکز از شرکت‌های پذیرش‌شده تعدادی موفق و پایدار و تعدادی ناموفق بوده‌اند، در این پژوهش با تکیه بر رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها اثر سیاست‌های مرکز رشد بر تاب‌آوری شرکت‌های فناور مستقر در آن بررسی شد. بدین منظور مدل‌سازی اسنادی (بررسی ادبیات موضوع) و گروهی (مصاحبه با تعدادی از مدیران مرکز رشد فناوری اطلاعات و شرکت‌های مستقر در آن) برای بررسی تاب‌آوری در سطح بنگاه در دستور کار قرار گرفت. بر­این­اساس شبیه‌سازی مدل نشان داد که سیاست‌های مرکز رشد بر عملکرد شرکت‌ها مؤثر است و شیوه نظارت بر شرکت­ها باید به جای تکیه بر خوداظهاری شرکت‌ها به سمت پایش و ارزیابی واقعی عملکرد آنها تغییر کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamics of the Impact of Yazd IT Incubator Policies on the Resilience of its Firms

نویسندگان [English]

  • Ali Haji Gholam Saryazdi 1 2
  • Sara Sohrabi 3
1 System Dynamics Postdoc Researcher at Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
2
3 BSc in Industrial Engineering, Imam Javad University College, Yazd. Iran.
چکیده [English]

Science and Technology Parks and technology incubators lead to the resilience of technology firms by creating the necessary infrastructure and providing high value-added services. Various studies have differentiated the effects of technology parks and technology incubators and considered them to be influenced by the policies of these centers. Considering the particular policies of the IT incubators of Yazd Science and Technology Park and since some of the firms located in the park have been successful and stable and some other unsuccessful, the effect of incubator policies on the resilience of technology firms based in it was investigated in this study through the System Dynamics Approach. For this purpose, document model building (review of the literature) and group model building (interviews with several managers of the Information Technology incubator and firms located in it) were used to examine the firm-level resilience. The model simulation shows that the incubator's policies affect the performance of firms and it should move towards real evaluation instead of self-expression by the firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firms Resilience
  • IT Technology Incubator
  • Policies of Incubator
  • System Dynamics
  • Yazd Science and Technology Park
- Acquaah, M., Amoako-Gyampah, K., & Jayaram, J. (2011). Resilience in family and nonfamily firms: An examination of the relationships between manufacturing strategy, competitive strategy and firm performance. International Journal of Production Research, 49(18), 5527-5544. https://doi.org/10.1080/00207543.2011.563834
- Aerts, K., Matthyssens, P., & Vandenbempt, K. (2007). Critical role and screening practices of European business incubators. Technovation, 27(5), 254-267. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2006.12.002 
- Aghajani, H., & Eghbali, L. (2016). The role of knowledge-based economy in ensuring Iran's economic resilience [Conference paper, in Persian]. National Conference on Higher Education System and Resistance Economics, University of Science and Culture, Tehran, Iran.  https://civilica.com/doc/642176
- Albahari, A., Barge-Gil, A., Pérez-Canto, S., & Modrego, A. (2018). The influence of science and technology park characteristics on firms' innovation results. Papers in Regional Science, 97(2), 253– 279. https://doi.org/10.1111/pirs.12253 
- Arauzo-Carod, J., Segarra-Blasco, A., & Teruel, M. (2018). The role of science and technology parks as firm growth boosters: An empirical analysis in Catalonia. Regional Studies, 52(5), 645-658. https://doi.org/10.1080/00343404.2018.1447098 
- Bartolomei, J. E., & Miller, T. (2001). Functional analysis systems technique (FAST.) as a group knowledge elicitation method for model building. Proceeding of The 19th International Conference of the System Dynamics Society, Emory Hotel and Conference Center, Atlanta, Georgia, USA. https://proceedings.systemdynamics.org/2001/papers/Bartolomei_2.pdf
- Castells, M., & Hall, P. (1994). Technopoles of the world: The making of twenty-first-century industrial complexes. Routledge. https://doi.org/10.1016/0264-2751(94)90092-2 
- González-Masip, J., Martín-de Castro, G., & Hernández, A. (2019). Inter-organisational knowledge spillovers: Attracting talent in science and technology parks and corporate social responsibility practices. Journal of Knowledge Management, 23(5), 975-997. https://doi.org/10.1108/jkm-06-2018-0367 
- Haji Gholam Sarizadi, A., & Manteghi, M. (2013). Analyzing the impacts of Yazd Science and Technology Park policies on its resident institutions' technology development using system dynamics [In Persian]. Innovation Management Journal, 2(2), 69-98. http://www.nowavari.ir/article_14634.html
- Haji Gholam Sarizadi, A., & Manteghi, M. (2013). Designing of aviation technology park by using qualitative system dynamics approach [In Persian]. Quarterly Journal of Industrial Technology Development, 17(38), 37-54. http://jtd.iranjournals.ir/article_39121.html
- Haji Gholam Sarizadi, A., & Poursarajian, D. (2011), Extraction of existing dynamisms in the behavior of knowledge-based companies located in the science and technology park with a system dynamics approach [Conference paper, in Persian]. First National Conference on Systemic Approach, Winter 2011, Shiraz, Iran. https://civilica.com/doc/144013
- Haji Gholam Sarizadi, A., & Poursarajian, D. (2015). Pine tree model to identify the technology development barriers in Yazd [Conference Paper, in Persian]. Fifth International Conference and Ninth National Conference on Technology Management, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/635709
- Haji Gholam Sarizadi, A., Manteghi, M. & Zare Mehrjardi, Y. (2013). System Dynamics[In Persian]. Almas Alborz Publishing.
- Haji Gholam Saryazdi, A., & Ghavidel, M. (2018). Waste management in a wire and cable company through system dynamics approach. International Journal of Quality & Reliability Management, 35(7), 1445-1458. https://doi.org/10.1108/ijqrm-05-2017-0102 
- Haji Gholam Saryazdi, A., & Poursarrajian, D. (2020). Using participative model building for considering behavior patterns of SMEs knowledge based in Yazd Science and Technology Park[Conference paper]. The 38th International Conference of the System Dynamics Society, Bergen.
- Haji Gholam Saryazdi, A., Rajabzadeh Ghatari, A., Mashayekhi, A., & Hassanzadeh, A. (in press). Crowd model building as a collective decision support system. International Journal of Decision Support Systems.
- Haji Gholam Saryazdi, A., Rajabzadeh Ghatari, A., Mashayekhi, A., & Hassanzadeh, A. (2019). Designing a qualitative system dynamics model of crowdfunding by document model building. Qualitative Research in Financial Markets, 12(2), 197-224. https://doi.org/10.1108/qrfm-07-2018-0082 
- Hallak, R., Assaker, G., O’Connor, P., & Lee, C. (2018). Firm performance in the upscale restaurant sectoThe effects of resilience, creative self-efficacy, innovation and industry experience. Journal of Retailing and Consumer Services, 40(1), 229-240. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.10.014 
- Henriques, I. C., Sobreiro, V. A., & Kimura, H. (2018). Science and technology park: Future challenges. Technology in Society, 18(2), 144-160. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2018.01.009 
- Ho, Y.F., & Wang, H.L. (2005). System dynamics model for the sustainable development of science city. The 23rd International Conference of System Dynamics Society, Sloan School of Management, MIT, USA. https://proceedings.systemdynamics.org/2005/proceed/papers/HO240.pdf.
- Kusharsanto, Z. S., & Pradita, L. (2016). The important role of science and technology park towards Indonesia as a highly competitive and innovative nation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 227, 545-552.  https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.113 
- Mirghafouri, S. H., Sayadi Turanlu, H., & Kariminya, M. (2013). Ranking the factors affecting the promotion of innovation in companies affiliated with growth centers using fuzzy TOPSIS technique: Case study of Yazd Science and Technology Park [In Persian]. Roshd-e-Fanavari, Journal of Science and Technology Parks & Incubators, 9(3), 28-19. http://www.roshdefanavari.ir/Article/139305131612211676
- Morales, S.N., Martínez, L.R., Gómez, J.A.H., López, R.R., & Torres-Argüelles, V. (2019). Predictors of organizational resilience by factorial analysis. International Journal of Engineering Business Management, 11(2), 1-13. https://doi.org/10.1177/1847979019837046 
- Narasimhalu, A. D. (2013). Innovating services in science and technology parks [Conference paper]. World Technopolis Association International Conference, Daejon, Korea. https://ink.library.smu.edu.sg/sis_research/2013
- Owlia, M. S., Haji Gholam Saryazdi, A., Zare Banadakoki, A., Shokohi, S., & Pourserahian, D. (2014). Introduce and using the approach of "positive deviance" in identifying potentials for performance improvement of the tenants of Yazd Science and Technology Park [In Persian]. Roshd-e-Fanavari, Journal of science and technology parks & incubators, 10(2), 14 – 24, http://www.roshdefanavari.ir/Article/139305131148151661
- Pinto, H., Pereira, T. S., & Uyarra, E. (2019). Innovation in firms, resilience and the economic downturn: Insights from CIS data in Portugal. Regional Science Policy & Practice, 11(6), 951-967.
- Qu, Q., Qian X., & Wang, J. (2010). A system dynamics model for the environment management of eco-industrial Park [Conference paper]. 2010 4th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (iCBBE), Chengdu. https://doi.org/10.1109/ICBBE.2010.5517238
- Sabahi, S., & Parast M. M. (2020). Firm innovation and supply chain resilience: A dynamic capability perspective. International Journal of Logistics Research and Applications, 23(3), 254-269. https://doi.org/10.1080/13675567.2019.1683522 
- Sarmad, Z., Bazargan, A., Hejazi, E. (2016). Research methods in behavioral sciences [In Persian]. Agah Publishing.
- Shahabi, A., Azar, A., Radfar, R., & Asadifard, R. A. (2019). Combining soft systems methodology with interpretive structural modeling and system dynamics for network orchestration: Case study of the formal science and technology collaborative networks in Iran. Systemic Practice and Action Research, 33, 453-478. https://doi.org/10.1007/s11213-019-09490-z 
- Sterman, J. (2000). Business dynamics: Systems thinking and modeling for a complex world. McGraw-Hill.
- Storey, D. J., & Tether, B. S. (1998). Public policy measures to support new technology-based firms in the European Union. Research Policy, 26(9), 1037–1057. https://doi.org/10.1016/s0048-7333(97)00058-9 
- Ubeda, F., Ortiz-de-Urbina-Criado, M. & Mora-Valentín, E. (2019). Do firms located in science and technology parks enhance innovation performance? The effect of absorptive capacity. Journal of Technology Transfer, 44(1), 21-48. https://doi.org/10.1007/s10961-018-9686-0 
- United Nations, Economic and Social Council. (2019). The role of science, technology and innovation in building resilient communities, including through the contribution of citizen science [Report of the secretary-general in United Nations, Commission on science and technology for development, Twenty-second session, Geneva]. https://unctad.org/system/files/official-document/ecn162019d3_en.pdf
- Van Essen, M., Strike, V. M., Carney, M., & Sapp, S. (2015). The resilient family firm: Stakeholder outcomes and institutional effects. Corporate Governance: An International Review, 23(3), 167-183. https://doi.org/10.1111/corg.12087 
- Vennix, J. (1996). Group model building: Facilitating team learning using system dynamics. London: John Wiley & Sons.
- Wears, R. L., & Perry, S. J. (2008). A system dynamics representation of resilience. Second Symposium on Resilience Engineering, Juan-les-Pins, France. https://www.resilience-engineering-association.org/download/resources/symposium/symposium-2006/Wears_Perry_text.pdf
- Winz, I., & Gary, B. (2007). Participatory methods in environmental system dynamics projects [Conference paper]. The 2007 International Conference of the System Dynamics Society and 50th Anniversay Celebration, Boston, Massachusetts, USA. https://proceedings.systemdynamics.org/2007/proceed/papers/WINZ303.pdf
- Yan-Fei, Z., & Zhong-Gou, C. (2008). The simulation for programming project of Zhuozhou Agriculture Science and Technology Park based on system dynamics. Journal of Agricultural Mechanization Research, 6(13), 110-125. Retrieved from http://caod.oriprobe.com