نویسنده = ابوالفضل شاه آبادی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر ابعاد نوآوری ملی بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 9-35

10.22104/jtdm.2020.3876.2360

ابوالفضل شاه آبادی؛ میرعلی اکبر اخباری آزاد؛ داود حق خواه


2. اثر سرریز دانش و کیفیت نهادی بر رشد نوآوری در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-30

10.22104/jtdm.2019.2862.1967

وحید امیدی؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ نادر مهرگان