نویسنده = شهرام علی یاری
ارایه مدل سنجش موفقیت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران

دوره 9، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 75-99

10.22104/jtdm.2022.4880.2788

میلاد غلام نژاد؛ مسعود موحدی؛ منوچهر منطقی؛ شهرام علی یاری