نویسنده = ���������������� ������������ ����������������