نویسنده = پیوند میرزائیان خمسه
مدل تعالی پارک‌های علم و فناوری: مبتنی بر بستر زیست‌بوم نوآوری ایران

دوره 10، شماره 3، آذر 1401

10.22104/jtdm.2023.5256.2902

عطاءاله هرندی؛ وحید محمدی؛ رضا دادفر؛ پیوند میرزائیان خمسه