نویسنده = علی داوری
ارائه مدل کسب وکار موثر در حوزه کسب وکارهای الکترونیکی با روش شبکه خزانه

دوره 6، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 137-159

10.22104/jtdm.2018.2802.1946

حسین نیک بین؛ علی بدیع زاده؛ علی داوری؛ غلامحسین حسینی نیا


بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز (مورد مطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 29-46

10.22104/jtdm.2015.135

قاسم رمضانپور نرگسی؛ علی داوری؛ راحله افراسیابی؛ بهار زرگران یزد