نویسنده = پورعزت، علی اصغر
چرخه‌ی حیات نوآوری‌های اجتماعی

دوره 4، شماره 3، مهر 1395، صفحه 69-95

10.22104/jtdm.2017.1532.1556

علی اصغر سعدآبادی؛ علی اصغر پورعزت؛ محمد امین قانعی راد؛ نیما مختارزاده؛ مهدی الیاسی