نویسنده = �������� ������ �������������� ������������
ارائه مدل پویای فازی برای تدوین راهبرد استوار طراحی خدمات در شرایط عدم‌قطعیت (موردمطالعه: خدمات بانکی)

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 37-71

10.22104/jtdm.2021.1137

محمد کریمی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ نازنین پیله وری سلماسی؛ رضا رادفر