کلیدواژه‌ها = عملکرد سازمانی
ارائه چارچوب مدیریت دانش در شرکت‌ها متناسب با نوآوری باز با روش فراترکیب

دوره 9، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 45-74

10.22104/jtdm.2022.5123.2859

خدیجه بلوه؛ فاطمه ثقفی؛ محمد موسی خانی؛ امیرهوشنگ تاجفر؛ علی محقر


تاثیر اینرسی سازمانی بر نوآوری و نوآوری بر عملکرد

دوره 6، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 153-175

10.22104/jtdm.2019.3227.2114

سید محمدباقر جعفری؛ زهرا محمدی دورباش؛ اشرف میرزایی