کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی
ارائه مدل عوامل سازمانی مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در زیست بوم کسب‌وکارهای دیجیتالی ایران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 51-72

10.22104/jtdm.2023.5479.2980

عرفان حاجی آخوندی؛ غلام رضا هاشم زاده خوراسگانی؛ علیرضا بوشهری