موضوعات = مدیریت دارایی های فکری
شناسایی عوامل موثر بر حمایت از مالکیت صنعتی با هدف توسعه کارآفرینی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 37-63

10.22104/jtdm.2019.3196.2107

املیا قربانی سیاوشانی؛ علی داوری؛ مهدی فقیهی؛ حسام زند حسامی؛ امیرهوشنگ فتحی زاده


بررسی تاثیر حمایت از اختراع و نوآوری بر صادرات کشورهای شمال و جنوب

دوره 4، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 135-162

10.22104/jtdm.2017.1853.1640

خلیل جهانگیری؛ علی رضازاده؛ عذرا جمشیدی


تحلیل فعالیت‌های پژوهشی انجام شده در حوزه مالکیت فکری ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1393، صفحه 135-158

10.22104/jtdm.2016.224

مهدی گودرزی؛ عبدالنبی خطیبی؛ نیلوفر خلیل زاده