نویسنده = تقوا، محمدرضا
شناسایی پیشران‌های موفقیت کارآفرینی دیجیتالی با رویکرد فراترکیب

دوره 7، شماره 3، آذر 1398، صفحه 149-172

10.22104/jtdm.2020.3367.2161

سهیلا کشاورز؛ محمدرضا تقوا؛ حامد کرد


کارکردهای شبکه نوآوری تحلیلی از یادگیری فناورانه در بخش دارویی ایران

دوره 5، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 9-39

10.22104/jtdm.2018.2526.1854

بهمن کارگرشهامت؛ محمدرضا تقوا؛ سید حبیب اله طباطبائیان


تأثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم‌ و ‌فناوری بر پایداری آن‌ها

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 3-28

10.22104/jtdm.2014.61

رضا اسدی فرد؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی؛ محمدرضا تقوا