کلیدواژه‌ها = دلفی فازی
اولویت بندی متغیرهای پایداری زنجیره تأمین خدمات پرداخت الکترونیک در تأثیرپذیری از فناوری بلاکچین

دوره 10، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 69-98

10.22104/jtdm.2023.5388.2938

محسن شفیعی نیک آبادی؛ حمزه آقابابایی؛ سامان بابائی کفاکی؛ محمد رحمانی منش