کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات و ارتباطات
شناسایی پیشران‌های موفقیت کارآفرینی دیجیتالی با رویکرد فراترکیب

دوره 7، شماره 3، آذر 1398، صفحه 149-172

10.22104/jtdm.2020.3367.2161

سهیلا کشاورز؛ محمدرضا تقوا؛ حامد کرد


شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 65-92

10.22104/jtdm.2018.2143.1744

نگین فلاح حقیقی؛ حجت اله حاجی حسینی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ علی داوری