کلیدواژه‌ها = شبکه نوآوری
واکاوی نقش میاندارِ تسهیل‌گر در شبکه ملی بهره‌وری ایران به منزله یک شبکه نوآوری

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 116-153

10.22104/jtdm.2024.6549.3238

علیرضا بنی حسینی؛ امیر ذاکری؛ میر سامان پیشوایی


کارکردهای شبکه نوآوری تحلیلی از یادگیری فناورانه در بخش دارویی ایران

دوره 5، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 9-39

10.22104/jtdm.2018.2526.1854

بهمن کارگرشهامت؛ محمدرضا تقوا؛ سید حبیب اله طباطبائیان