کلیدواژه‌ها = انتقال فناوری
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر بازیگران انتقال فناوری بر یادگیری فناورانه؛ مطالعه موردی صنعت نساجی سوریه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 99-132

10.22104/jtdm.2017.2066.1720

عمار علی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علیرضا حسن زاده؛ مهدی مجیدپور


3. نقش فرهنگ سازمانی بر اثربخشی پروژه های انتقال فناوری در ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 9-30

10.22104/jtdm.2016.352

منوچهر منطقی؛ محمد نقی زاده؛ عاطیه صفردوست؛ مریم محمد روضه سرا


4. شناسایی و رتبه بندی روش‌های مناسب همکاری فناورانه در بنگاه‌های با محصولات و سیستم های پیچیده (مورد مطالعه: شرکت توگا)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 55-84

10.22104/jtdm.2016.216

مهدی محمدی؛ علی حسینی؛ مهدی حمیدی؛ بهروز محمودی؛ علی اصغر سعدآبادی