کلیدواژه‌ها = فراترکیب
چارچوب عوامل موفقیت پیاده‌سازی نوآوری باز با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 77-115

10.22104/jtdm.2020.3592.2246

مونا جامی پور؛ سید محمدباقر جعفری؛ نادیا نجفی


شناسایی پیشران‌های موفقیت کارآفرینی دیجیتالی با رویکرد فراترکیب

دوره 7، شماره 3، آذر 1398، صفحه 149-172

10.22104/jtdm.2020.3367.2161

سهیلا کشاورز؛ محمدرضا تقوا؛ حامد کرد


ابعاد و مولفه های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 9-42

10.22104/jtdm.2018.2553.1866

امیرمهدی میثمی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ علی مبینی دهکردی؛ سید رضا حجازی


شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری با استفاده از روش فراترکیب

دوره 3، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 63-97

10.22104/jtdm.2016.356

هانیه حسینیان پویا؛ سید سروش قاضی نوری؛ مهدی گودرزی