کلیدواژه‌ها = نوآوری باز
بررسی ابزار‌های سیاستی حمایت از نوآوری باز در شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 41-84

10.22104/jtdm.2023.5938.3091

کیارش فر تاش؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ زینب شریعتی


چارچوب عوامل موفقیت پیاده‌سازی نوآوری باز با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 77-115

10.22104/jtdm.2020.3592.2246

مونا جامی پور؛ سید محمدباقر جعفری؛ نادیا نجفی


تاثیر اینرسی سازمانی بر نوآوری و نوآوری بر عملکرد

دوره 6، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 153-175

10.22104/jtdm.2019.3227.2114

سید محمدباقر جعفری؛ زهرا محمدی دورباش؛ اشرف میرزایی


بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز (مورد مطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 29-46

10.22104/jtdm.2015.135

قاسم رمضانپور نرگسی؛ علی داوری؛ راحله افراسیابی؛ بهار زرگران یزد