موضوعات = مدیریت تحقیق و توسعه
اثر همکاری مبتنی بر هدف و ساختار بر نوآوری محصول

دوره 5، شماره 3، آبان 1396، صفحه 83-108

10.22104/jtdm.2018.2335.1795

جواد سلطان زاده؛ اسماعیل قادری فر؛ محمدصادق خیاطیان؛ حجت رضایی صوفی


بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز (مورد مطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 29-46

10.22104/jtdm.2015.135

قاسم رمضانپور نرگسی؛ علی داوری؛ راحله افراسیابی؛ بهار زرگران یزد


تأثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم‌ و ‌فناوری بر پایداری آن‌ها

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 3-28

10.22104/jtdm.2014.61

رضا اسدی فرد؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی؛ محمدرضا تقوا