کلیدواژه‌ها = پارک علم و فناوری
مدل تعالی پارک‌های علم و فناوری: مبتنی بر بستر زیست‌بوم نوآوری ایران

دوره 10، شماره 3، آذر 1401، صفحه 147-185

10.22104/jtdm.2023.5256.2902

عطاءاله هرندی؛ وحید محمدی؛ رضا دادفر؛ پیوند میرزائیان خمسه


ارائه چارچوب ارزیابی واحد‌های فناور مستقر در پارک‌‌ علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با استفاده از روش اقدام پژوهی

دوره 8، شماره 3، آذر 1399، صفحه 151-184

10.22104/jtdm.2021.4580.2680

کیارش فرتاش؛ محمدصادق خیاطیان؛ محسن مرادیان؛ محمدصادق صارمی؛ مصطفی محسنی کیاسری