موضوعات = نوآوری باز
واکاوی روند پژوهش های حوزه زیست بوم نوآوری باز مبتنی بر تحلیل کتاب سنجی

دوره 11، شماره 3، آذر 1402، صفحه 43-77

10.22104/jtdm.2024.6636.3250

آزاده محمدی زلانی؛ رضا انصاری؛ محمود یحیی زاده فر؛ جواد سلطان زاده؛ سید حمید هاشمی پطرودی


بررسی ابزار‌های سیاستی حمایت از نوآوری باز در شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 41-84

10.22104/jtdm.2023.5938.3091

کیارش فر تاش؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ زینب شریعتی


واکاوی نقش میاندارِ تسهیل‌گر در شبکه ملی بهره‌وری ایران به منزله یک شبکه نوآوری

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 116-153

10.22104/jtdm.2024.6549.3238

علیرضا بنی حسینی؛ امیر ذاکری؛ میر سامان پیشوایی


ارائه مدل عوامل سازمانی مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در زیست بوم کسب‌وکارهای دیجیتالی ایران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 51-72

10.22104/jtdm.2023.5479.2980

عرفان حاجی آخوندی؛ غلام رضا هاشم زاده خوراسگانی؛ علیرضا بوشهری


طراحی مدل نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری ایران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 73-91

10.22104/jtdm.2023.5002.2826

جواد رادسعید؛ احمد ودادی؛ جلال حقیقت منفرد


چارچوب عوامل موفقیت پیاده‌سازی نوآوری باز با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 77-115

10.22104/jtdm.2020.3592.2246

مونا جامی پور؛ سید محمدباقر جعفری؛ نادیا نجفی