موضوعات = راهبردها و برنامه ریزی توسعه فناوری و نوآوری
تحلیل ساختاری نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک با تأکید قابلیت‌‌های پویا

دوره 10، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 9-36

10.22104/jtdm.2023.5477.2968

علی اعتمادی فرد؛ سید کمال طبائیان؛ عباس خمسه


ارائه راهبردهایی برای توسعه نظام اعتبارسنجی شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان

دوره 10، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 37-68

10.22104/jtdm.2023.5849.3069

سیدعلی فاطمی خوراسگانی؛ میثم نریمانی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی؛ روح الله ابوجعفری


پویایی شناسی رشد ضایعات الکترونیکی و بازیافت آن

دوره 9، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 151-188

10.22104/jtdm.2022.5114.2856

علی حاجی غلام سریزدی؛ احسان کریمی یزدی؛ سید محمد حسینی؛ حسین رئیسی


مسیر توسعه‌ی ایران به کدام سمت است؟ تنوع بخشی مرتبط یا غیر مرتبط

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 11-36

10.22104/jtdm.2022.5163.2867

نوا سیمایی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علی ملکی؛ علی شایان


تدوین چارچوب مفهومی قابلیت های پویای سازمانی با بهره‌گیری از رویکرد فراترکیب

دوره 9، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 67-94

10.22104/jtdm.2021.4609.2692

میرعلی سیدنقوی؛ وجه‌الله قربانی‌زاده؛ داود حسین پور؛ امین ندائی