موضوعات = مدیریت دانش
ارائه چارچوب مدیریت دانش در شرکت‌ها متناسب با نوآوری باز با روش فراترکیب

دوره 9، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 45-74

10.22104/jtdm.2022.5123.2859

خدیجه بلوه؛ فاطمه ثقفی؛ محمد موسی خانی؛ امیرهوشنگ تاجفر؛ علی محقر


واکاوی عوامل مؤثر بر شکل گیری رفتار نوآوری پنهان در سازمان های منتخب

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 31-50

10.22104/jtdm.2016.309

کمال سخدری؛ عرفان جلالی؛ نادر سید امیری


نگاشت دانشی روش رگ‏ گشایی شریان‏ های کرونری با استفاده از نگاشت شناختی فازی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 79-106

10.22104/jtdm.2015.138

سمیرا کرانی؛ محمد مهدی سپهری؛ توکتم خطیبی


تأثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم‌ و ‌فناوری بر پایداری آن‌ها

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 3-28

10.22104/jtdm.2014.61

رضا اسدی فرد؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی؛ محمدرضا تقوا