کلیدواژه‌ها = نوآوری
طراحی مدل علّی پیشایندهای نوآوری مخرب در حوزه خدمات درمانی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 9-35

10.22104/jtdm.2024.6286.3180

عاطفه خیاط زاده؛ عباس شول؛ سلیم کریمی تکلو


تحلیل ساختاری نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک با تأکید قابلیت‌‌های پویا

دوره 10، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 9-36

10.22104/jtdm.2023.5477.2968

علی اعتمادی فرد؛ سید کمال طبائیان؛ عباس خمسه


چارچوب عوامل موفقیت پیاده‌سازی نوآوری باز با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 77-115

10.22104/jtdm.2020.3592.2246

مونا جامی پور؛ سید محمدباقر جعفری؛ نادیا نجفی


تأثیر ابعاد نوآوری ملی بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 3، آذر 1398، صفحه 9-35

10.22104/jtdm.2020.3876.2360

ابوالفضل شاه آبادی؛ میرعلی اکبر اخباری آزاد؛ داود حق خواه


راهبردهای سیاستی برای نوآوری در توسعه و تولید واکسن با نگاهی به چالش‎های جاری

دوره 5، شماره 3، آبان 1396، صفحه 33-60

10.22104/jtdm.2018.2584.1875

وحید مرندی؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ پریوش جعفری؛ مرتضی آذرنوش


بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز (مورد مطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 29-46

10.22104/jtdm.2015.135

قاسم رمضانپور نرگسی؛ علی داوری؛ راحله افراسیابی؛ بهار زرگران یزد


مدلی برای ارزیابی توانمندی نوآوری در سطح ملی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 3-29

10.22104/jtdm.2013.31

علی بی تعب؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سعید شجاعی