مدلی برای ارزیابی توانمندی نوآوری در سطح ملی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 3-29

10.22104/jtdm.2013.31

علی بی تعب؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سعید شجاعی


تأثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم‌ و ‌فناوری بر پایداری آن‌ها

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 3-28

10.22104/jtdm.2014.61

رضا اسدی فرد؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی؛ محمدرضا تقوا


تاثیر گرایش به بازار و ادراک مدیران بنگاهها از پویایی محیط بر ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاههای بخش اویونیک ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 9-36

10.22104/jtdm.2013.2

محمد نقی زاده؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ پیام حنفی زاده؛ منوچهر منطقی؛ رضا نقی زاده


شناسایی و اولویت بندی ریسکهای پروژه های همکاری فناوری (حوزه زیست فناوری)

دوره 2، شماره 4، دی 1393، صفحه 9-33

10.22104/jtdm.2014.214

محمد نقی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مریم میرافشار


نقش فرهنگ سازمانی بر اثربخشی پروژه های انتقال فناوری در ایران

دوره 3، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 9-30

10.22104/jtdm.2016.352

منوچهر منطقی؛ محمد نقی زاده؛ عاطیه صفردوست؛ مریم محمد روضه سرا


دولت چگونه می تواند از رشد مبتنی بر نوآوری در بنگاه های بزرگ حمایت کند؟

دوره 3، شماره 3، مهر 1394، صفحه 9-26

10.22104/jtdm.2016.365

آزیتا کرمی پور؛ مهدی خالقی؛ محمدرضا آراستی؛ نیما گروسی مختارزاده


بررسی رفتار و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی با رویکرد تکسونومی

دوره 4، شماره 3، مهر 1395، صفحه 9-32

10.22104/jtdm.2017.1660.1587

سید سروش قاضی نوری؛ جهانیار بامداد صوفی؛ نیلوفر ردائی


بررسی عوامل موثر بر هزینه کرد بخش کسب و کار ایران در فعالیتهای تحقیق و توسعه؛ مطالعه سه صنعت مختلف

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 9-38

10.22104/jtdm.2018.2294.1786

سپهر قاضی نوری؛ مقصود امیری؛ سروش قاضی نوری؛ پریسا علیزاده


کارکردهای شبکه نوآوری تحلیلی از یادگیری فناورانه در بخش دارویی ایران

دوره 5، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 9-39

10.22104/jtdm.2018.2526.1854

بهمن کارگرشهامت؛ محمدرضا تقوا؛ سید حبیب اله طباطبائیان


ابعاد و مولفه های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 9-42

10.22104/jtdm.2018.2553.1866

امیرمهدی میثمی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ علی مبینی دهکردی؛ سید رضا حجازی


تحلیل اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی در ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 9-45

10.22104/jtdm.2018.2582.1874

سید حبیب الله طباطبائیان؛ حمیدرضا طهوری؛ محمدرضا تقوا؛ سید محمدتقی تقوی فرد


تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه و عوامل موثر بر ابعاد مختلف آن (مورد مطالعه: صنعت خودرو)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 9-48

10.22104/jtdm.2018.2964.1999

احمد جعفرنژاد؛ لعیا الفت؛ نیما مختارزاده؛ مهدی الیاسی؛ سعیده السادات آهنگری


تحلیل نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 9-36

10.22104/jtdm.2019.2993.2011

علی شهابی؛ عادل آذر؛ رضا رادفر؛ رضا اسدی فرد


چارچوبی نو برای سنجش و پیاده‌سازی نوآوری‌باز : رویکرد مبتنی بر زمینه

دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 9-42

10.22104/jtdm.2019.3107.2070

احمد احمدی؛ ابوالفضل کزازی؛ محمد نقی زاده؛ مقصود امیری


تأثیر ابعاد نوآوری ملی بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 3، آذر 1398، صفحه 9-35

10.22104/jtdm.2020.3876.2360

ابوالفضل شاه آبادی؛ میرعلی اکبر اخباری آزاد؛ داود حق خواه